| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nataša Milosavljević

Department of English

University of Niš, Faculty of Medicine

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: natasa@medfak.ni.ac.rs

Prikaz slučaja      

UDK: 614.253.4:811.111'276.6

doi:10.5633/amm.2012.0110

 

 

RAZVIJANJE JEZIČKIH VEŠTINA I SPOSOBNOSTI NA ENGLESKOM JEZIKU KOD STUDENATA MEDICINSKE STRUKE

 

Nataša Milosavljević

 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, katedra za Engleski, Niš, Srbija

 

Engleski jezik za potrebe medicinske struke spada u kategoriju jezika za posebne namene. Odlikuje se specifičnim lingvističkim osobinama i zahteva posebno proučavanje koje je moguće izvesti pomoću specijalno osmišljenog programa.

Veština čitanja predstavlja jednu od veština učenja engleskog jezika za potrebe medicine. Studentima je ova veština najčešće potrebna kako bi dobili informacije na neku određenu temu iz oblasti medicinskih nauka ili da bi dobili adekvatno uputstvo za izvođenje nekog određenog zadatka.

Usvajanje vokabulara igra veoma važnu ulogu u nastavi engleskog jezika za potrebe medicine. Najbolji način za usvajanje neophodnog vokabulara jeste učenje u kontekstu, a ne izolovano.

Jedno od važnih pitanja u nastavi jezika za potrebe medicine odnosi se na to koje gramatičke konstrukcije bi trebalo posebno analizirati. U neke od mogućih aktivnosti spadaju na primer, pronalaženje nekih određenih struktura u tekstu ili popunjavanje praznina oblicima kao što su glagolska vremena, oblici pasiva, predlozi i tako dalje.

Veština govora predstavlja produktivnu veštinu čiji je cilj komunikacija. Da bi komunikacija na stranom jeziku bila uspešna, studenti bi trebalo da budu upoznati sa lingvističkim i kulturološkim odlikama izvornih govornika i prate određena pravila i konvencije koje nije lako odrediti.

Veoma je važno da u toku procesa nastave studenti razviju takve tehnike i strategije koje će im omogućiti da koriste jezičke strukture tečno, primene jezik u različitim situacijama, učestvuju u diskusijama i koriste usvojeni vokabular na tačan i precizan način.   Acta Medica Medianae 2012;51(1): 56-58.

 

Ključne reči: engleski jezik za potrebe medicinske struke, strategija učenja, gramatičke konstrukcije, usvajanje vokabulara