| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Tamara Milosavljević

Nemanjina 71, 17500 Vranje

E-mail: tamaradr2009@gmail.com

Originalni rad
 

UDK: 616-002.5-036-073

doi:10.5633/amm.2012.0101s

 

 

 

PRIMENA SAVREMENIH METODA U DIJAGNOSTICI VANPLUĆNE TUBERKULOZE

 

Tamara Milosavljević1 i Aleksandar Ivković2

 

Odeljenje za radiologiju, Zdravstveni centar Vranje, Vranje, Srbija1

Centar za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Serbija2

 

Po podacima SZO iz novembra 2011. godine, jedna trećina svetske populacije zaražena je bacilom tuberkuloze. Incidenca novih slučajeva u 2010. godini bila  je 9.5 miliona sa prevalencom od 14 miliona slučajeva, najviše u regionu jugo-istočne Azije.

Cilj studije bio je da pokaže incidencu i karakteristike vanplućne tuberkuloze sa širenjem na urogenitalni i koštani sistem, kao i savremene radiološke procedure u dijagnostici vanplućne tuberkuloze.

Analizirano je 33 bolesnika sa urogenitalnom tuberkulozom i 77 sa koštanom. Kod svih bolesnika sa urogenitalnom TBC urađen je ultrazvučni pregled (UZ) i multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT) a kod nekoliko i magnetna rezonaca (MR). Bolesnici sa plućnom tuberkulozom pregledani su na 16 slajsnom kompjuteri-zovanom tomografu (16 MSCT).

Znaci tuberkulozne infekcije nađeni su unilateralno u bubrezima, kod 97% slučajeva urogenitalne TBC i samo u jednom slučaju (3%) u oba. Kod dve bolesnice nađena je masivna infekcija bubrega, uretera, bešike i uterusa a kod jednog muškarca masivna infekcija bubrega, uretre, prostate i testisa. Od 77 bolesnika sa koštanom TBC, spinalna TBC je nađena kod 49 (62.22%) bolesnika, kod 3 (4.05%) u vilici, kod 2 (2.70%) u tibiji i kod ostalih u zglobovima (27.03%).

Vanplućna TBC može biti nađena kod bolesnika sa ili bez plućne TBC. Moderni radiološki prisupi su vitalni za ranu dijagnostiku. Acta Medica Medianae 2012;51(1):5-11.

 

Ključne reči: tuberkuloza, bubrezi, kosti, MSCT, MR