| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vuka Katić

Bulevar Nemanjića 74 /13

18 000 Niš, Serbia

E-mail: vuka.katic@gmail.com

Originalni rad
 

UDK: 616.341.2-006.6

 

doi:10.5633/amm.2012.0104s

 

 

 

OSVRT NA NOVA SAZNANJA O KARCINOIDNIM TUMORIMA APENDIKSA

 

Vuka Katić1, Boris Đinđić2, Marijola Mojsilović2, Pavle Mladenović2, Vladmila Bojanić2, Ivanka Stamenković2 i Nebojša Ignjatović2

poliklinika Human Niš, Niš, Serbia 1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

 

Karcinoidni tumori su retke lezije koje pripadaju grupi APUD-oma jer imaju sposobnost da preuzimaju i dekarboksilišu amino prekursore (Amine Precursor Uptake and Decarboxylase). Oko 90% svih karcinoidnih tumora javlja se u gastrointestinalnom sistemu i najčešći su tip primarnih malignih lezija u apendiksu. Nova klasifikacija gastrointestinalnih karcinoida data od strane SZO, dijagnostičke dileme kod nekih varijanti karcinoida i ponekad nepredvidivi tok razlozi su za analizu savremenih aspekata karcinoidnih tumora apendiksa i prikaz serije slučaja. Serija obuhvata 16 bolesnika sa hirurški otklonjenim verifornim karcinoidom apendiksa, koji su makroskopski, mikroskopski, citohemijski i imunohemijski analizirani. Apendektomija je bila indikovana akutnim apendicitisom ili tumorskom masom bez prisustva karcinoidnog sindroma. Nakon dva dana fiksacije u 10% rastvoru formaldehida, parafinski kalupi su sečeni i bojeni sa hematoksilin eozinom, Fontana-Masson, Grimelius, FIF i AB-PAS metodama. Imunohistohemijsko bojenje vršeno je ABC metodom. Korišćena su antitela na hromogranin A, NSE, Sinaptofizin, Citokeratin 7, S-100 protein (primarna antitela) i ABC (sekundarna antitela) (Dako Kopenhagen). Bolesnici nisu imali razvijenu sliku karcinoidnog sindroma. Najčešće je otkrivan klasičan apendiksni karcinoid koji je dobro diferentovan - NETG1 (9 bolesnika) bez metastaza. Goblet cell karcinoidi su bili ređi nalaz  (3 bolesnika),  od kojih je jedan imao metastazne promene u jetri; jedan bolesnik je imao udruženi cystadenoma papillare mucinosum, komplikovan sa pseudomiksomom peritoneuma i kod trećeg bolesnika tumor je bio ograničen u zidu apendiksa. Bolesnik sa hepatičnim metastazama imao je petomesečno preživljavanje nakon apendektomije. Kod bolesnika sa karcinoidom udruženim sa papilarnim mucinoznim cistadenomom i pseudomiksomom peritoneuma izvršena je reoperacija sa parcijalnom resekcijom cekuma i desnog jajnika i lavažom peritonealne duplje. Kod ovog bolesnika održava se dobro opšte stanje 6 godina nakon reintervencije.

Na osnovu prikazane serije bolesnika može se zaključiti da prognoza apendiksnih karcinoida zavisi od stadijuma bolesti na otkrivanju. Klasični karcinoidi koji mogu imati i argentafine i argirofilne karakteristike imaju najbolju prognozu. Goblet cell karcinoidi imaju amfikrine karakteristike: AB-PAS i argirofilno pozitivne granule, koje se ponekad mogu prikazati i kao argentafino negativne. Tubularni karcinoidi moraju se imunohistohemijski diferencirati od metastatskih adenokarcinoma koji imaju goru prognozu u odnosu na karcinoide. Acta Medica Medianae 2012;51(1):24-30.

 

Ključne reči: karcinoid apendiksa, klasifikacija, dijagnostika