| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Toskić Dragan

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Dositeja Obradovića bb

38218 Leposavić, Srbija

E-mail: dragan.toskic@pr.ac.rs

 

Prikaz bolesnika                                                                      

UDK: 615.874:616.831-008

doi:10.5633/amm.2012.0203

   

KANONIČKE RELACIJE KONATIVNIH KARAKTERISTIKA I USPEHA U VATERPOLU

 

Dragan Toskić1, Tomislav Okičić2 i Veroljub Stanković1

 

Univerzitet u  Prištini, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija1

Univerzitet u  Niš, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija2

 

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi veza između konativnih karakteristika i uspeha u vaterpolu. Populacija za ovo istraživanje može se definisati kao populacija vaterpolista (N=60) starih od 16 do 18 godina, uz uslov da se u trenažnom procesu nalaze najmanje četiri godine. Za procenu konativnih regulativnih mehanizama primenjeno je šest primarnih varijabli: regulator aktiviteta (EPSILON), regulator organskih funkcija (HI), regulator reakcija odbrane (ALFA), regulator reakcija napada (SIGMA), sistem za koordinaciju regulativnih funkcija (DELTA), sistem za integraciju regulativnih funkcija (ETA), koje su odabrane tako da se struktura analize vrši na osnovu kibernetskog modela Momirovića i saradnika (1982). Za procenu kriterijumskih varijabli upotrebljene su dve varijable. Prva varijabla predstavlja odnos između broja nastupa za tim i broja ostvarenih pobeda u tim nastupima, a druga varijabla predstavlja procenu tehničke osposobljenosti na osnovu izvođenja određenih testova vezanih za vaterpolo. Relacije između konativnih karakteristika i uspeha u vaterpolu utvrđena je pomoću kanoničke korelacione analize. Sprovedena korelaciona analiza ukazala je na vrlo visoku povezanost između konativnih karakteristika i uspeha u vaterpolu. U trenažnom i takmičarskom procesu vatrepolista trenažni sadržaji su bili dobro uravnoteženi, što može značiti da su u optimalnoj meri bili usmereni na razvoj relevantnih motoričkih sposobnosti, koji koreliraju sa konativnim karakteristikama i čine osnovu u trenažnom procesu vaterpolista. Acta Medica Medianae 2012;51(2):15-18.

 

Ključne reči: vaterpolisti, konativne karakteristike, uspeh u vaterpolu, relacije