| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Ivan Golubović

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Klinički centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail:golubovicz@bankerinter.net

Prikaz bolesnika                                                                      

UDK: 616-002.36:616.718.5-001.5-089.873                     

doi:10.5633/amm.2012.0205s

  

 

 

GASNA GANGRENA NAKON OTVORENOG PRELOMA POTKOLENICE

 PRIKAZ Bolesnika

 

Ivan Golubović1, Predrag Stojiljković1, Zoran Golubović1,2, Goran Stevanović2, Aleksandar Višnjić2, Milan Trenkić2, Danilo Stojiljković2, Stevo Najman2, Dragan Mihailović2, Igor Kostić1 i Miroslav Trajanović3

Ortopedska i traumatološka klinika, Klinički centar, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, Srbija3

 

 

Gasna gangrena je invazivna anaerobna infekcija koja  se najčešće sreće kod dubokih rana sa povredom velikih mišićnih masa koje su kontaminirane anaerobnim bacilima iz grupe klostridija. Karakteriše se masivnom, akutnom progresivnom nekrozom mišića i teškom intoksikacijom organizma. Značaj gasne gangrene je u brzoj evoluciji i visokoj smrtnosti. Nelečena gasna gngrena je smrtonosna. U radu se prikazuje bolesnik kod koga je nakon otvorenog preloma butne kosti i potkolenice došlo do razvoja gasne gangrene potkolenog segmenta. Do povrede je došlo prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta frezom, pri čemu su lopatice freze presekle kosti potkolenice i kontaminirale ranu poljoprivrednim zemljištem u kojoj su prisutne klostridije. Nakon prijema, urađena je hemostaza zbog lezije femoralnih krvnih sudova, a zatim primarna obrada rane otvorenog preloma i spoljna skeletna fiksacija. U postoperativnom toku u prvih 48 sati došlo je do razvoja gasne gangrene na desnoj potkolenici sa teškim opštim stanjem. Natkolena amputacija desne noge urađena je iz vitalnih razloga. Rana amputacionog patrljaka, nakon pedantne hemostaze ostavljena je otvorena i odloženo je zatvorena sekundarnim šavom. Po zarastanju amputacionog patrljka pacijent je upućen na fizikalnu terapiju radi protetisanja  i osposobljavanja za hod sa natkolenom protezom.  Acta Medica Medianae 2012;51(2):25-30.

 

Ključne reči: otvoreni prelom potkolenice, spoljna skeletna fiksacija, gasna gangrena, amputacija natkolenice