| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nataša Turanjanin

Doža Đerđa 34/5, 21000 Novi Sad

E-mail: ntnatasa4@gmail.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 613.81:616.831-005.1

doi:10.5633/amm.2012.0201

   

 

UČESTALOST ZLOUPOTREBE ALKOHOLNIH PIĆA KOD BOLESNIKA SA ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM

 

Nataša Turanjanin

Zdravstveni centar Bačka Palanka, Bačka Palanka, Srbija 

 

Faktori rizika za nastanak ishemijske bolesti mozga mogu se podjeliti na faktore na koje se može uticati i na faktore na koje se ne može uticati. Između ostalih, zloupotreba alkoholnih pića je jedan od faktora rizika na koji se može uticati. Cilj istraživanja bio je da se ustanovi procentualna zastupljenost zloupotrebe alkoholnih pića kod bolesnika sa ishemijskim moždanim udarom uzrasta od 15 do 45 godina i uzrasta od 45 do 75 godina, da se međusobno uporede ove dvije grupe, u pogledu ovog faktora rizika.

Uzorak istraživanja predstavljalo je 120 bolesnika oba pola sa ishemijskim moždanim udarom, a koji su bili razvrstani u dvije grupe od po 60 pacijenata i to mlađeg uzrasta od 15 do 45 godina i starijeg uzrasta od 46 do 75 godina koji su liječeni na Institutu za neurologiju Vojvodine u Novom Sadu u periodu od 2005. do 2008. Bolesnici su ispunjavali kliničke i radiološke kriterijume za dijagnozu ishemijskog moždanog udara.

Ispitivani faktor rizika za ishemijski moždani udar bio je zloupotreba alkoholnih pića (preko 60g/dan).

Učestalost zloupotrebe alkoholnih pića  kao faktora rizika u mlađoj grupi bila je kod 16,9% bolesnika. Kod starije grupe ispitanika procentualna zastupljenost zloupotrebe alkoholnih pića kao faktora rizika bila je kod 26,7% bolesnika. Kad je u pitanju cijela grupa, zloupotreba alkoholnih pića bila je prisutna kod 21,7% bolesnika.

Rezultati istraživanja pokazuju da je zloupotreba alkoholnih pića kao faktor rizika za nastanak ishemijskog moždanog udara procentualno zastupljeniji kod starijih bolesnika, ali nije utvrđena statistički značajna razlika. Acta Medica Medianae 2012; 51(2):5-10.

 

Ključne reči: alkoholna pića, ishemijski moždani udar, moždani udar