| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Olivera Radulović

Medicinski fakultet Niš

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: Nuna0203@gmail.com

Iz istorije medicine                                                    

UDK: 628(497.11)“1918/1941“

doi:10.5633/amm.2012.0211s

 

 

AKTIVNOSTI SANITARNE TEHNIKE HIGIJENSKOG ZAVODA U NIŠU NA SANACIJI SEOSKIH NASELJA U TIMOČKOJ OBLASTI MORAVSKE BANOVINE U PERIODU IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

 Petar Paunović1 i Olivera Radulović2

Zavod za javno zdravlje Zaječar, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

 

U Kraljevini Jugoslaviji je najveći broj stanovnika (oko 80%) živeo u siromaštvu, neprosvećenosti i u lošim higijenskim uslovima. Najveći problem predstavljalo je snabdevanje vodom za piće.

U najvećem broju seoskih naselja stanovništvo se snabdevalo vodom za piće iz reke, nehigijenskih bunara i izvora, bara u kojima je voda bila zagađena i nezdrava. Zbog toga su bile česte epidemije crevnih zaraznih bolesti.

Prioritet u radu Higijenskog zavoda u Nišu, na području Moravske banovine,  između dva svetska rata, bio je obezbeđenje zdrave vode za piće. Aktivnosti sanitarne tehnike Higijenskog zavoda u Nišu na području Timočke oblasti predstavljaju stručno-tehnička rešenja, neophodna u ostvarivanju politike zdravstvene zaštite tog vremena na području Moravske banovine. Veliki značaj za rad sanitarne tehnike Higijenskog zavoda u Nišu imalo je oko petnaestak zdravstvenih zadruga na području Timočke oblasti Moravske banovine, koje su postojale posle 1926. godine. Acta Medica Medianae 2012;51(2):56-60.

 

      Ključne reči: sanacija, sanitarna tehnika, Timočka oblast