| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Zoran Stanišić

“Sveti Sava” Osnovna škola

Save Nemanjića 2

18300 Pirot, Srbija

E-mail: zoranstanisic106@yahoo.com

Pregledni rad                                                                      

UDK:616.899:796.035

doi:10.5633/amm.2012.0209s

 

 FIZIČKE I SPORTSKE AKTIVNOSTI KOD OSOBA SA MENTALNOM RETARDACIJOM

 Zoran Stanišić

 

“Sveti Sava” Osnovna škola, Pirot, Srbija

 

 

Nizak nivo fizičke pripremljenosti osoba sa mentalnom retardacijom najčešće je rezultat sedaternog načina života i nedostatka mogućnosti da se ove osobe uključe u bilo koje oblike planirane fizičke aktivnosti, zbog čega često nisu u stanju da adekvatno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života i imaju ograničene mogućnosti za obavljanje radnih obaveza i zaposlenje. Redovna fizička aktivnost može da deluje preventivno, smanji rizike po zdravlje i spreči nastanak određenih bolesti, kao i da promoviše aktivni način života i poveća fizičke i radne kapacitete kod ove specifične populacije. Sport može imati važnu ulogu u životu osoba sa mentalnom retardacijom jer predstavlja dobru osnovu za razvoj fizičkih i kognitivnih sposobnosti. Timski sportovi, koji uključuju interakciju više osoba, procese donošenja odluka kroz niz različitih situacija i razumevanje same igre u njenim sastavnim delovima, mogu se koristiti kao efikasan i praktičan tretman za osobe sa mentalnom retardacijom. Acta Medica Medianae 2012; 51(2):45-49.

 

Ključne reči: fizička aktivnost, mentalna retardacija, sport

ni u genezi poremećaja raspoloženja.

Cilj članka je da ukaže na izvodljivost i prednosti rada sa humanim ćelijskim linijama umesto alternativnih prokariotskih i animalnih modela. Acta Medica Medianae 2012;51(2):34-38.

 

Ključne reči: humane ćelijske linije, kultivacija, transfekcija, HEK293, hSERT