| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Zorica Antić

Medicinski fakultet

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: englishformedicine@gmail.com

 

Pregledni rad                                                                      

UDK: 371.3:[811.111]276.6:61

doi:10.5633/amm.2012.0210

 

UČENJE PUTEM PROJEKTA U ENGLESKOM JEZIKU ZA POTREBE MEDICINE

 

Zorica Antić1 i Dragana Spasić2

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1
Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet,  Kosovska Mitrovica, Srbija2

 

Učenje putem projekta je vrsta direktnog učenja u kojem istraživanje vodi student, a što kao rezultat ima izazovne aktivnosti koje se odlikuju visokim kvalitetom. Studenti aktivno učestvuju u projektima koji su zasnovani na njihovim intere-sovanjima, pitanjima i potrebama.

Ovaj tip nastave takođe pomaže razvoju takozvanih „veština 21. veka“ u koje spadaju kritičko razmišljanje, saradnja i komunikacija. Suština ove metode je rešavanje problema, što je ključna veština kritičkog razmišljanja. S obzirom da je rešavanje problema sastavni deo medicine, rad na projektu predstavlja značajnu nastavnu metodu u oblasti engleskog jezika za potrebe medicine. U zavisnosti od svojih skolnosti i interesovanja, svaki pojedinačni student doprinosi celoj grupi i konačnom ishodu.

Od studenata se očekuje da rade u timovima i da svoje nalaze i saznanja saopšte i prenesu svojim kolegama. Primena i istraživanje realnih problema u cilju motivisanja studenata, postavljanje izazova da se o značajnom i svrsishodnom sadržaju duboko razmišlja i omogućavanje međusobne saradnje metode su od kojih studenti imaju najviše koristi u svojoj budućoj lekarskoj praksi. Acta Medica Medianae 2012;51(2):50-55.

 

Ključne reči: učenje putem projekta, engleski za potrebe medicine, višestruka inteligencija