| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ivan Petković

Klinika za onkologiju

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Mediana, Niš

Email: Ivan76.unsu@yahoo.com

Prikaz bolesnika
                                                                

UDK: 616.33/.34-006.44-08

doi:10.5633/amm.2012.0307s

   

 

Primarni mantle cell limfom gastrointestinalnog trakta-prikaz bolesnika

 

Ivan Petković1, Dragan Mihailović2, Miljan Krstić2, Ivica Pejčić1, Svetislav Vrbić1 i Mirjana Balić1

 

Klinika za onkologiju, Klinički Centar Niš, Srbija1

Centar za patologiju, Klinički Centar Niš, Srbija2 

 

Mantle cell limfom (MCL) predstavlja relativno redak tip zrelih tumora B ćelija, koji izrasta od CD5+ ćelija mantl zone limfnih folikula. Često ima ekstranodalnu i leukemijsku prezentaciju. Odlikuje ga relativna neosetljivost na primenjenu hemioterapiju i visoka stopa relapsa nakon terapije. Prosečno preživljavanje je oko 3-4 godine, a visoko agresivni protokoli mogu pomeriti medijanu do 5 godina.

Naš primer daje klasičan prikaz prirodnog biološkog toka MCL. Bolesnik, muškarac star 57 godina, primljen je u Kliniku za onkologiju KC Niš sa postavljenom dijagnozom primarnog mantle cell limfoma digestivnog trakta u vidu multiple limfomatozne polipoze (MLP) kolona i tankog creva. Nakon kolonoskopskih biopsija, postavljena je dijagnoza MCL. Stadiran je kao uznapredovali stadijum limfoma, sa niskim MIPI indeksom. Primio je 8 ciklusa imunohemioterapije u indukciji po CHOP+Rituximab protokolu sa odličnim kliničkim odgovorom tipa kompletne remisije (CR). Nakon dve godine bez bolesti, javlja se relaps bolesti u želucu koji je i patohistološki verifikovan.

MCL i dalje predstavlja prognostički lošu bolest. Optimalan terapijski pristup, s obzirom na lošu prognozu i rezistenciju na konvencionalnu imuno-hemioterapiju, pa čak i na visku dozu, praćenu autologom transplantacijom matične ćelije hematopoeze i dalje ostaje nedovoljno definisan. Noviji terapijski agensi koji se ispituju u velikom broju kliničkih trajala pružaju relativno ohrabrujuće rezultate. Acta Medica Medianae 2012;51(3):41-46.

 

Ključne reči: Mantle cell limfom, multipla limfomatozna polipoza, gastro-intestinalni trakt