| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Muamer Suljić

Hercegovacka br. 4

36300 Novi Pazar

E-mail: muamer_suljic@yahoo.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 616.379-008.64:616.13-004.6

doi:10.5633/amm.2012.0305s

   

 

POVEZANOST METABOLIČKIH PARAMETARA I VULNERABILNOSTI PLAKOVA NA KAROTIDNIM ARTERIJAMA KOD OSOBA OBOLELIH  OD DIJABTES MELITUSA TIP 2

 

Muamer Suljić1 i Aleksandar Jovanović2

 

Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma1

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija 2

 

Kod većine bolesnika sa tipom 2 dijabetesa, uporedo sa prisustvom poremećaja glikoregulacije postoje i poremećaji metabolizma lipida i povišen arterijski krvni pritisak koji predstavljaju snažne faktore rizika za razvoj kasnih, posebno makrovaskularnih komplikacija, a u čijoj osnovi je vulnerabilni aterosklerotski plak.

U ispitivanju je učestvovala 101 osoba (51 sa dijabetes melitusom tip 2-DMT2 i 50 zdravih ispitanika). Bolesnici su analizirani u odnosu na hiperlipoproteinemije, kao i prema prisustvu vulnerabilnog i nevulne-rabilnog aterosklerotskog plaka. Podaci su obrađeni odgovarajućim statističkim metodama.

Hiperlipidemija je zastupljenija kod bolesnika sa DMT2 nego u kontrolnoj grupi (p<0.05). Vrednosti holesterola u krvi bile su značajno više (p<0.05) kod ispitanika sa DMT2 (5.742.69 vs. 4.821.11 mmol/L) kao i triglicerida (1.942.2 vs. 1.141.6 mmol/L) (p<0.001). Srednje vrednosti glikemije u grupi ispitanika sa dijabetes melitusom tip 2 (10.543.75 mmol/L) i u kontrolnoj grupi (4.532.14mmol/L) značajno su različite (p<0.001). Vrednosti glikoziliranog hemoglobina HbA1c su značajno veće u grupi ispitanika  sa dijabetes melitusom (9.302.26%) u odnosu na kontrolnu grupu (4,980,05%). Srednje vrednosti kako sistolnog tako i dijastolnog krvnog pritiska bile su znatno više kod ispitanika sa DMT2 (149.5529.27 mmHg, odnosno 87.9217.58 mmHg) u odnosu na kontrolnu grupu (128.3225.77 mmHg, a srednji dijastolni pritisak 79.119.51 mmHg). Plak je nađen kod 100% bolesnika sa dijabetesom, nasuprot 28.12% u kontrolnoj grupi. Vulnerabilni plak nađen je kod 47.06% DMT2 bolesnika i 6.25% kontrolnih. Analiza Mann-Whitney-jevim testom pokazuje da je učestalosti pojave plaka i vulnerabilnog plaka značajno veća kod DMT2 bolesnika (p<0.001).

Hiperlipidemija, hipertenzija i dijabetes melitus tip 2 značajno su povezani sa aterosklerotskim promenama na krvnim sudovima. Ultrazvučno određivanje vulnera-bilnosti plakova na karotidnim arterijama jedan je od značajnih kriterijuma za klasi-fikaciju bolesnika sa visokim rizikom za  ishemijski moždani udar i pojavu DMT2.  Acta Medica Medianae 2012;51(3):29-37.

 

Ključne reči: hiperlipidemija, hipertenzija, dijabetes melitus, plak, karotidne arterije