| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Olivera Krstić

Opština Niš, Serbia

E-mail: dkrle@jotel.co.rs

Pregledni rad
                                                                

UDK: 616.1-08:613.72:616-008.9

doi:10.5633/amm.2012.0309   

 

Promene lipoproteinskog i pokazatelja endotelne funkcije nakon sprovedenog programa kardiovaskularne rehabilitacije

 

Olivera Krstić1, Igor Ilić2, Jasmina Ranković3, Gorana Nedin Ranković4, Nataša Đinđić4, Todorka Savić4, Slađan Karalejić2, Branimir Mekić2, Vesko Milenković2 i Dragan Toskić2

Opština Niš, Srbija1

Univerzitet u  Prištini, Fakultet za sport i fizičko obrazovanje, Leposavić, Srbija2

Dom zdravlja Niš, Srbija3

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija4

 

Nedovoljna fizička aktivnost dovede do smrti oko 1,9 miliona ljudi godišnje u svetu. Prema podacima World Health Report-a, fizička neaktivnost preti da postane globalni problem. Redovna fizička aktivnost je dobro poznati i prihvaćeni faktor koji smanjuje ukupan mortalitet i poboljšava ishod brojnih oboljenja (5). Pomoću fizičke aktivnosti moguće je poboljšati metaboličku, endotelnu, periferno-muskularnu, pulmonalnu, kardiovaskularnu funkciju orga-nizma, ali i fukciju autonomnog nervnog sistema. Endotel igra važnu ulogu u održavanju normalnog vaskularnog tonusa i fluidnosti krvi smanjujući trombocitnu aktivnost i adheziju leukocita, kao i ograničavajući reakciju vaskularnog zapaljenja. Cilj rada bio je da se prikažu najnovija saznanja o efektima kardiovaskularne rehabilitacije fizičkom aktivnošću na promene lipoproteinskih frakcija i pokazatelje endotelne funkcije.

Uticaj fizičke aktivnosti na lipidni status ostvaruje se putem delovanja na enzime metabolizma lipoproteina, uključujući lipoproteinsku i jetrinu lipazu i transportni protein estara holesterola (11). Studije pokazuju da aerobna fizička aktivnost dovodi do povećanja koncentracije HDL holesterola i snižavanja vrednosti triglicerida, ukupnog i LDL holesterola. Postoji dozno-zavisna veza fizičke aktivnosti i nivoa lipida, kao i dokazi koji sugerišu da je trajanje fizičke aktivnosti ključni parametar u modifikovanju metabolizma lipida. Fizička aktivnost dovodi do povoljnih promena kardiovaskualarnih i lipidnih pokazatelja i popravljanja endotelne funkcije u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti. Redukcija lipidnih parametara merama fizičke rehabilitacije i dijetalnim režimom leži u osnovi sekundarne prevencije koronarne bolesti, a osim toga, dolazi do konstantnog poboljšanja bioraspoloživosti NO, a samim tim i do poboljšanja endotelne funkcije. Acta Medica Medianae 2012;51(3):52-56.

 

Ključne reči: lipoprotein, dislipidemija, endotelna funkcija, fizička aktivnost, rehabilitacija