| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vesna Vučić Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma

Institut za medicinska istraživanja

Tadeuša Košćuška 1

11129 Beograd

Email:vesna.vucic.imr@gmail.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 616.379-008.64:577.125

doi:10.5633/amm.2012.0302s

   

 

Raspodela frakcija fosfolipida seruma u tipu 2 dijabetesa sa udruženom dislipidemijom

 

Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Marija Takić, Danijela Ristić-Medić i Marija Glibetić

 

Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija 

 

Cilj našeg rada bio je da se odredi koncentracija ukupnih fosfolipida i procentualna zastupljenost fosfolipidnih frakcija u serumu bolesnika  sa dijabetesom tip 2 i udruženom dislipidemijom. U studiju je uključeno 28 bolesnika sa novootkrivenim dijabetesom tip 2, od kojih je 12 muškaraca i 16 žena u postmenopauzalnom periodu, starosti 43-70 godina. Kontrolnu grupu činilo je 27 zdravih osoba iste starosti. Rezultati istraživanja su pokazali statistički značajno viši nivo ukupnih fosfolipida u grupi bolesnika u poređenju sa zdravim osobama (p<0.001). Procentualna zastupljenost fosfolipidnih frakcija pokazala je statistički značajno veći udeo fosfatidil-holina i statistički značajno nižu učestalost svih ostalih frakcija fosfolipida u grupi obolelih. Dobijeni rezultati ukazuju na poremećenu kontrolu metabolizma fosfolipida kod obolelih od dijabetesa tip 2 sa udruženom dislipidemijom. Acta Medica Medianae 2012;51(3):13-17.

 

Ključne reči: dijabetes melitus tip 2, dislipidemija, fosfolipidi, frakcije fosfolipida