| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Jadranka Odović

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za farnakologiju

Institut za analitičku hemiju

Vojvode Stepe 450

11221 Bograd, Srbila

E-mail: jodovic@pharmacy.bg.ac.rs

Originalni rad
                                                                

UDK: 615.355

doi:10.5633/amm.2012.0402

   

ZAVISNOST LIPOFILNOSTI I VEZIVANJA ZA PROTEINE PLAZME INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆEG ENZIMA

 

Jadranka Odović i Jasna Trbojević-Stanković

     Univerzitet u Beogradu Fakultet za farnakologiju Institut za analitičku hemiju, Beograd, Srbija1

Klinički centar  "Dr Dragiša Mišović", Department of Hemodialysis, Clinic of Urology, Belgrade, Serbia2 

 

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) predstavljaju veliku grupu lekova koji nalaze primenu u lečenju hipertenzije. U ovom radu analizirano je sedam ACE inhibitora (enalapril, kvinapril, fosinopril, lizinopril, cilazapril, ramipril i benazepril) kako bi se ispitala zavisnost između njihovog vezivanja za proteine plazme i lipofilnosti. Korelisane su vrednosti izračunatih (logPKOWWIN) ili hromatografski (UHPLC-MS i RP-TLC) dobijenih (j0, CHI ili C0) hidrofobnih parametara. Procenat vezivanja za proteine plazme ispitivanih ACE inhibitora kretao se u opsegu od 0% do 99%, dok su vrednosti izračunatih logPKOWWIN vrednosti iznosile od -0.94 do 6.61. Dobijene su zadovoljavajuće korelacije između vrednosti vezivanja ACE inhibitora za proteine plazme i izračunatih logPKOWWIN vrednosti (R2=0,7520) kao i hromatografski dobijenih parametara hidrofobnosti, j0, CHI, C0 (R2: 0,6160; 0,6242; 0,6547). Acta Medica Medianae 2012;51(4):13-18.

 

Ključne reči: inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), vezivanje za proteine plazme, lipofilnost