| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

Kontakt:

Jelena Radović

Univerzitet u Nišu

Medicinski fakultet

Bulevar Dr Zorana Đinđjica 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: jelenaradovic982@gmail.com

Pregledni rad
                                                                

UDK: 615.356:616-097

doi:10.5633/amm.2012.0409s

   

 

Imunomodulatorno dejstvo vitamina D

 

Jelena Radović, Danica Marković, Asen Veličkov, Branka Đorđević i Slavica Stojnev

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

 

Pored klasične uloge u homeostazi kalcijuma i fosfora, vitamin D pokazuje regulatorni uticaj na veći broj različitih ćelija, pre svega svojom antiproliferativnom i prodiferencijacionom biološkom funkcijom. Vezivanjem za sopstveni receptor u imunskim ćelijama vitamin D povećava fagocitnu aktivnost makrofaga i NK ćelija. Takođe, vezivanjem za regulatorne sekvence gena antimikrobnih peptida, vitamin D povećava mikrobicidnu aktivnost fagocita. Inhibicijom diferencijacije i maturacije antigen prezentujućih dendritičnih ćelija, kao i direktnim uticajem na kontakt ovih ćelija sa T limfocitima, on značajno utiče na vrstu imunološkog odgovora. Dendritične ćelije pod uticajem vitamina D indukuju stvaranje supresornih T ćelija, koje mogu inhibirati Th1 ćelijski odgovor i kritične su u regulaciji imunološke tolerancije. Vitamin D suprimira proliferaciju Th1 i Th17 ćelija kao i produkciju njihovih citokina, a inhibitorno utiče na diferencijaciju i maturaciju B limfocita.

         Usled navedenih funkcija, vitamin D je pokazao povoljne efekte u prevenciji i modifikaciji određenog broja autoimunoloških bolesti. S druge strane, poremećaji imuniteta sa dominantnim Th2 odgovorom (astma, alergije) nisu pokazali tako dobre rezultate posle primene hipokalcemičnih VDR agonista. Acta Medica Medianae 2012;51(4):58-64.

 

Ključne reči: vitamin D, imunomodulatorno dejstvo, urođeni imunitet, katelicidin