| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milica Petrović

Stomatološka klinika

Odeljenje za ortodonciju

Bul. dr Zorana Đinđića 52, Niš, Serbia

E-mail: petrovicmilica21@gmail.com

Pregledni rad
                                                                

UDK: 616-097:[ 616.314+616.71-007.234

doi:10.5633/amm.2012.0408

   

 

IMUNOPATOGENETSKI MEHANIZMI PARODONTOPATIJE I POSTMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE

 

Milica Petrović1,, Snežana Cekić3, Zorica Ajduković1,2, Marija Medarov4,

 Miloš Kostić4 i Nadica Đorđević5

 

                     Stomatološka klinika Odeljenje za ortodonciju, Niš, Serbia1

                     Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

                     Univerzitet u Nišu, Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Niš, Serbia3

                     Univerzitet u Nišu,  Institut za imunologiju, Medicinski fakultet, Niš, Srbija4

                     Stomatološka klinika Odeljenje za ortodonciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija5

 

 

Osteoporoza i parodontopatija su široko rasprostranjene bolesti među muškom, kao i ženskom populacijom, čiji se intenzitet povećava sa starenjem. Osnovni patogenetski mehanizam u osteoporozi i parodontopatiji je resorpcija kosti uz povećanu produkciju proinflamacijskih citkoina: interleukina IL-1β, IL-6, TNF-α kao i RANKL-a. Otkriće receptor aktivatora NF-kb (RANK), njegovog liganda (RANKL) i osteo-protegerina (OPG) doprinelo je razumevanju biologije kosti kao i osteoklastogenetskih mehanizama. RANKL-RANK interakcija je kritična za diferencijaciju i održavanje osteoklasne aktivnosti. Ravnoteža između RANKL-a i OPG-a reguliše osteo-klastogenezu, a time i resorpciju kosti. Narušavanje RANKL/RANK/OPG ose dovodi do neravnoteže između formiranja i resorpcije kosti i odgovorno je za poremećenu koštanu homeostazu. Gubitak kosti u menopauzi može biti posledica aktivacije osteoklasta proinflamacijskim citokinima i povezan je sa padom nivoa estrogena. Nedostatak estrogena može dovesti do pogoršanja parodontopatije i povećava stopu oštećenja vezivnog tkiva gingive stimulacijom sinteze nekoliko citokina odgovornih za koštanu resorpciju. Citokini i RANKL/OPG signalni put, uključeni u patogenezu osteoporoze i parodontalne bolesti, mogu dovesti do aktivacije osteoklasta i stimulacije resorpcije kosti. Stoga, ova saznanja, u budućnosti mogu dopuniti uobičajenu terapiju parodontopatije i osteoporoze terapijom usmerenom ka inhibiciji proinflamacijskih medijatora i osteoklastne aktivnosti, uz dodatno korišćenje antiinflamacijskih lekova. To podrazumeva  blokiranje vezivanja različitih stimulišućih faktora za receptore na prekursorima osteoklasta, pre svega RANKL-a i razvoj novih lekova koji će delovati kao anticitokini, sprečavajući vezivanje citokina za njihove receptore i na taj način, što selektivnije i sa što manje nuspojava, blokirati dejstvo određenog citokina. Acta Medica Medianae 2012;51(4):51-57.

 

Ključne reči: postemenopauzalna osteoporoza, parodontopatija, inflamacija, citokini