| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Rade R. Babić

Centar za radiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

Е-mail: gordanasb@open.telekom.rs

Originalni rad
                                                                

UDK: 616-073:659.2:004

doi:10.5633/amm.2012.0406s

   

RADIOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM

 

Rade R. Babić1, Zoran Milošević2,3, Boris Đinđić2,4 i Gordana Stanković-Babić2,5

                         

                     Centar za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija1

                     Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

                     Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija3

                     Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija4

                     Klinika za očne bolesti, Klinički cenatr Miš, Niš, Srbija5

 

 

Razvoj informacionih sistema u zdravstvu vodi prema integraciji nekada raznorodnih sistema u jedinstvenu informatičku celinu, tako da je danas sveprisutna ideja o objedinjavanju funkcija kliničko-bolničkog (KBIS) odnosno radiološkog (RIS) informacionog sistema. Radiološki informacioni sistem (RIS) predstavlja tehnološko rešenje potpune informatizacije i modernizacije rada radiološkog centra i prelazak sa paprinog i filmskog na potpuno elektronsko poslovanje i digitalne snimke. RIS stvara digitalni radiološkoi centar gde su informacije uvek dostupne na pravom mestu i u pravo vreme. U okviru realizacije RIS neophodno je slediti standarde i sisteme koji se odnose na specifičnost RIS, a to su: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), PACS (Picture Archiving and Communication System), HL7 (Health Leven Seven). Relevantne karike savrevremenog RIS čine teleradiologija i mobilna radiologija. Autori zaključuju da uvođenje RIS, HIS i drugih informacionih sistema ogledaju se u automatizaciji, smanjenju mogućnsti greške, povećava se dijagnostički i terapijski kvalitet, smanjuju se troškovi za materijale, povećava se stepen iskorišćenosti sistema, štedi se vreme; sprovodi se modernizacija sistema i dr. Acta Medica Medianae 2012;51(4):39-46.

 

Ključne reči: Radiološki informacioni sistem, Hospitalni informacioni sistem, PACS, DICOM, teleradiologija, mobilna radiollogija