| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Snežana Ćirić Zdravković

Kardiovaskularna klinika

Klinički centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: sczdravkovic@yahoo.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 616.12-07:577.112

doi:10.5633/amm.2012.0401

   

TROPONINI, TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM I KORONAROGRAFSKA PROCENA OZBILJNOSTI AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

 

 

Snežana Ćirić Zdravković1,2, Milan Pavlović1,2, Svetlana Petrović Nagorni1, Goran Koraćević1,2. Danijela Đorđević Radojković1, Miodrag Damjanović1 i Jelena Jovanović2

                     

                          Kardiovaskularna klinika, Klinički centar Niš, Niš, Srbija1

                          Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

 

Uprkos napretku u dijagnostici i lečenju akutnog koronarnog sindroma (ACS), i dalje postoji problem neželjenih događaja nakon ACS, koji povećavaju šanse smrtnosti za 10%. Verifikacija pacijenata koji mogu biti kandidati za ove neželjene događaje je osnov za prevenciju, lečenje i smanjenje smrtnosti.

Jedna od strategija koja daje dobre rezultate je kombinacija praćenja nivoa troponina,  testova fizičkim opterećenjem i koronarografije.

Korelacija vrednosti srčanih markera u akutnom koronarnom sindromu i ozbiljnosti koronarne bolesti procenjena testovima fizičkim opterećenjem i koronaro-grafijom, kao i uticaja markera na terapiju izbora.

Studija je obuhvatila 450 pacijenata. Laboratorijske analize su uključile troponin T i I (TNT, TNI), mioglobin, CK-MB i CK-MB mass. Ergometrijska i invazivna ispitivanja su rađena na kraju hospitalizacije.

Postoji značajana povezanost u pozitivnim testovima fizičkim opterećenjem kod troponin pozitivnih pacijenata, što je statistički signifikantno. Analiza testova opterećenja pokazala je statistički značajan porast pozitivnih nalaza kod troponin pozitivnih (p<0,05). Od 104 koronarografija u grupi sa dva obolela koronarna krvna suda bilo je 46,4% Tn pozitivnih, u poređenju sa 29% troponin negativnih pacijenata, što se takođe može videti u grupi sa ≥3 obolela koronarna krvnih suda (3,2 vs 14,8%). Od 104 koronarografisanih pacijenata kod 29 (8,1%) je urađena PTCA i kod 25 (7%) ACBG. Statistički značajna razlika bila je kod pacijenata sa PTCA u odnosu na status Tn (p<0,05), dok to nije slučaj u grupi sa ACBG.

U našem istraživanju dobra dijagnostička i prognostička vrednost troponina je zasnovana i potvrđena statistički značajnom korelacijom imeđu vrednosti troponina i testova fizičkim opterećenjem na otpustu. Oni su bili pouzdani pokazatelj stepena i ozbiljnosti koronarografskih nalaza, kao i vodič u izboru invazivne strategije lečenja. Acta Medica Medianae 2012;51(4):5-12.

 

Ključne reči: troponin, akutni koronarni sindrom, test fizičkim opterećenjem, koronarna angiografija