| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Tanja Vukićević

Medicinski fakultet

Institut za farmakologiju

Bulevar Dr Zorana Đinđjica 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: tanjavukicevic@gmail.com

Pregledni rad
                                                                

UDK: 616.099:546.48

doi:10.5633/amm.2012.0410s

   

 

TOKSIČNI EFEKTI KADMIJUMA

 Tanja Vukićević

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju

 

Kadmijum spada u teške metale, često se koristi u industriji i ispoljava toksične efekte na ljudsko zdravlje. Kadmijum je klasifikovan kao kancerogena supstanca od strane International Agency for Research on Cancer  i spada u I grupu karcinogena. Kadmijum utiče na ciklus razvoja ćelije, proliferaciju, diferencijaciju, DNK reparaciju, replikaciju i apoptozu, kao i na promociju kancera u tkivima. Intoksikacija ljudi kadmijumom najčešće se dešava inhalacijom dima cigareta, ali je moguća i putem vode, hrane i vazduha. Kadmijum ispoljava toksične efekte na bubrege, jetru, pluća, kardiovaskularni sistem, imunološki sistem i reproduktivni sistem. Glavni put kadmijuma u telu je vezivanje za metalotionein, protein male molekulske težine koji učestvuje u homeostazi nekih metala. Kompleks kadmijum-metalotionein se raspodeljuje u različitim tkivima. Uloga metalotioneina u detoksikaciji kadmijuma je prevashodno u velikom afinitetu vezivanja metala za metalotionein. Acta Medica Medianae 2012;51(4):65-70.

 

Ključne reči: kadmijum, toksični efekti, karcinogena supstanca, metalotionein