| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vladimir Antić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Čarnojevica 10-A

18000 Niš, Srbija

E-mail: vlada.antic@hotmail.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 611.346.2-053.13

doi:10.5633/amm.2012.0404s

   

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE APENDIKS VERMIFORMISA U PRENATALNOM PERIODU KOD ČOVEKA

 

Vladimir Antić1, Natalija Stefanović1, Milorad Antić2, Momčilo Veličković2, Dragan Virijević2, Miljana Pavlović2, Braca Kundalić2, Vladimir Živković2 i Nikola Gligorijević2

                         Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija1

                         Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

U literaturi se ističu različiti podaci o morfološkim karakteristikama i varijacijama apendiksa u postnatalnom periodu života čoveka, ali je malo podataka o njegovim karakteristikama u prenatalnom periodu života. U našim istraživanjima ispitivane su karakteristike apendiksa u prenatalnom periodu života, odnosno na fetusnom materijalu. Korišćeni su fetusi iz zbirke Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu, ukupno 100, oba pola, iz drugog i trećeg trimestra intrauterinog razvoja, koji su bili fiksirani u formalinu. Od anatomskih varijacija konstantovana je odsutnost apendiksa u jednom slučaju i takođe u jednom dupli apendiks. Otvor apendiksa u cekum nalazi se na unutrašnjem, zadnjem, spoljašnjem i prednjem zidu cekuma i uvek ispod ilealnog otvora. Evidentiran je i polazak sa donjeg, najnižeg dela cekuma. Apendiks se pruža preilealno, retroilealno, precekalno, retrocekalno i retrokolično. Apendiks ima tubularni oblik sa jednom do dve vijuge, a retko je prav. Dužina apendiksa varira od jako kratkog do jako dugog, koji se od nivoa donje ivice jetre spušta u desnu bedrenu jamu. Morfološke karakteristike apendiksa kod fetusa, koje su evidentirane u našim istraživanjima, u literaturi su opisane i u postnatalnom žvotu čovaka. Acta Medica Medianae 2012;51(4):26-31.

 

Ključne reči: apendiks, prenatalni period, morfološke karakteristike