| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Horst J. Koch

HELIOS Klinikum Aue

Gartenstraße 6

D-08280 Aue, Nemačka

E-mail: horst.koch@helios-kliniken.de

Hipoteza                                                                                                   

UDC: 577.3

doi:10.5633/amm.2013.0107

 

 

Usporavanje brzine elektrona KOJE JE zasnovano na dualitetu čestica talasa dovodi do ubrzavanja relativnog vremena:

hipoteza povećanja brzine biofizičke reakcije

 

Horst Koch

Klinika HELIOS, Aue, Nemačka

 

Velika brzina bioloških procesa poput fotosinteze, enzimskih reakcija ili neuronskih dejstava ne može se u potpunosti objasniti na osnovu klasičnih fizičkih pristupa.

Potrebni su različiti biološki efekti poput tunelinga. Naša pretpostavka je da usporavanje brzine elektrona, zasnovano na dualitetu elektrona lakih čestica, dovodi do vremenskog ubrzanja. Usporavanje od lakog stanja do stanja čestice može, dakle, ubrzati biohemijske ili biofizičke reakcije u atomskoj ili molekularnoj dimenziji. Na osnovu ove hipoteze, razmatraju se elektrofiziološke i biološke pojave. Acta Medica Medianae 2013;52(1):43-47.

 

Ključne reči: vremensko ubrzanje, biološka relativnost, atomski prostor, makrosvet, Lorencov faktor