| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

 Ivan Tasić

Institut za lečenje i rehabilitaciju  “Niška Banja“

Niška Banja , Srbija

Originalni rad                                                   

UDK: 615.22:616.12-008.331.1

doi:10.5633/amm.2013.0103

 

 

Efikasnost i bezbednost fiksne kombinacije lekova ramipril + felodipin u terapiji arterijske hipertenzije: Retrospektivna studija-FORECAST

 

Ivan Tasić1 i Gabrijela Stojković2

 

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Srbija1

Kardiološko odeljenje, Zdravstveni centarr Leskovac, Leskovac, Srbija2

 

Oko 30-50% ukupne svetske odrasle poplulacije boluje od arterijske hipertenzije, a samo 30-35% su uspešno lečeni. Veliki broj bolesnika sa arterijskom hipertenzijom zahteva kombinaciju antihipertenzivnih lekova da bi dostigli željeni krvni pritisak. Prema preporukama ESH/ESC koristi se fiksna doza kombinacije za pojednostavljenu i poboljšanu terapiju.

Cilj ove studije bio je da se proceni efikasnost i bezbednost fiksne kombinacije lekova ramipril + felodipin u terapiji esencijalne arterijske hipertenzije.

Ova multicentrična, ukrštena, neintervencionalna studija  obuhvatila je 1341 odraslog bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom, definisanom kao porast sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska (≥ 140/90 mmHg), porast samo sistolnog krvnog pritiska ili korišćenje antihipertenzivne terapije. Svi bolesnici su tretirani fiksnom dozom lekova kombinovane terapije ramipril + felodipin (5+5mg and 2.5+2.5mg) (Triapin® i Triapin mite®) najmanje dva meseca. Efikasnost je procenjivana procentom bolesnika koji su dostigli adekvatan krvni pritisak (<140/90 mmHg i <130/80 mmHg in diabetics) ili definisano smanjenje krvnog pritiska (≥15/10mmHg). Procena bezbednosti terapije ramiprilom + felodipinom zasnivala se na incidenci neželjenih efekata i  stopi prekida terapije u toku perioda posmatranja. Propisivanje terapije zasnivalo se na odluci kliničara na osnovu svakodnevnog iskustva iz kliničke prakse i 15 bolesnika koje je izabrao i uključio svaki kliničar među mnoštvom bolesnika sa hipertenzijom koji su lečeni u ambulanti.

Grupu bolesnika činilo je 647 (48.4%) muškaraca i 690 (51.7%)  žena (prosečna starost 60.15±11.84 i prosečna dužina trajanja hipertenzije 9.5±7.34 godina). Muškarci su bili značajno mlađi (58.74±15.5 prema 61.45±11.04, p<0.01)  bez razlike u indeksu telesne mase. U drugom stadijumu bilo je 47.5% bolesnika, 29.2% u prvom i 23.3% u trećem. Uočeno je značajno smanjenje sistolnog/dijastolnog krvnog pritiska i pulsa kod bolesnika sa ramipril + felodipin kombinacijom  (162.6±17/97.2±9 mmHg i 79.4±12/min) u poređenju sa vrednostima  pre tretmana (136.9±17/84.2±9 mmHg i 73.2±10 /min, p<0.01). Grupa sa lekom Triapinom mite imala je manju redukciju sistolnog/dijastolnog krvnog pritiska u poređenju sa Triapinom 21.4±15.9/11.6±9.8 prema 28.9±19.2/14.1±11.0 mmHg i manju redukciju pulsa 6.1 prema 6.3 /min (p<0.01). Ukupno 39.3% bolesnika dostiglo je odgovarajući krvni pritisak, 30.0% dostiglo je samo definisanu redukciju krvnog pritiska, dok 30.7% nije dostiglo odgovarajuće vrednosti. Veći broj bolesnika dostigao je odgovarajući krvni pritisak (48.4 prema 32.%), a manji broj je dostigao definisano smanjenje krvnog pritiska (18.8 prema 38.9%) kod terapije Triapinom mite u poređenju sa terapijom Triapinom (p<0.01). Procenat bolesnika koji nisu dostigli ni jednu od graničnih vrednosti sličan je kod oba modaliteta terapije. Neželjeni efekti bili su prisutni kod 34 bolesnika (2.5%): glavobolja 9 (0.7%), znojenje donjih ekstremiteta 8 (0.6%) i suv kašalj 4 (0.2%) bili su najčešće prijavljivani. Ni jedan od prijavljenih neželjenih efekata  nije bio ozbiljan. Nastavak terapije bio je prijavljen kod 92.6% bolesnika. Razlozi za prekidanje terapije bili su nedovoljna efikasnost leka kod 29 (2.2%); neželjeni efekti 28 (2.1%) i ostali razlozi 34 (2.6%). Procenjena efikasnost i bezbednost terapije Triapinom: odlična efikasnost kod 824 (61.4%) i odlična bezbednost kod 870 (64.9%) bolesnika.

Pokazano je da je kombinacija fiksnih doza lekova ramipril + felodipin efikasna antihipertenzivna terapija kod bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom i alternativa monoterapiji za početno regulisanje arterijske hipertenzije. Ukinuta terapija ramipril+felodipin i retka pojava neželjenih efekata malom broju bolesnika označavaju odličan bezbednosni profil leka. Acta Medica Medianae 2013;52(1):16-24.

 

Ključne reči: ramipril, felodipin, hipertenzija, efikasnost, bezbednost, terapija