| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandra Veličkov

Institut za histologiju i embriologiju

Medicinski fakultet

Bulevar Dr Zorana Đinđića 81 18000 Niš, Serbia

E-mail: acka13@sbb.rs

Originalni rad                                                                    

UDK: 616.127:546.48

doi:10.5633/amm.2013.0203

 

 

HISTOLOŠKE I HISTOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE MIOKARDA PACOVA U KADMIJUMSKOJ TOKSIKOZI

 

Aleksandra  Veličkov1, Nina Jančić2, Nataša Điniđić2, Ivan Rančić2, Novica Bojanić3, Miljan Krstić4

 

 

Univerzitet u Nišu, Institut za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija3

Centar za patologiju, Klinički centar Niš, Srbija4

 

Karcinogeni efekti kadmijuma na pluća, testise i prostatu dobro su poznati, kao i kumulativni i toksični efekti na bubreg, jetru i koštano tkivo, ali uticaji kadmijuma na miokard nedovoljno su proučeni, pa je naš cilj bio ispitivanje miokarda pacova hronično tretiranih kadmijumom.

Za eksperiment je korišćeno 30 belih Wistar pacova, muškog pola, težine oko 120g (+/-10g), starosti 35-37 dana. Sve životinje su čuvane u istim uslovima laboratorijske štale. Hranjene su uobičajenom hranom za pacove i pile vodovodnu vodu „at libitum“. Nikakvom tretmanu nije bilo podvrgnuto deset pacova iz kontrolne grupe. Iz eksperimentalne grupe tretirano je dvadeset pacova 15mg CdCl2 rastvorenog u pijaćoj vodi.

Posle 90 dana, sve životinje su žrtvovane i nakon makroskopskog pregleda srca, uzimano je tkivo miokarda, koje je rutinski obrađivano i kalupljeno u parafin. Na presecima debljine 5 mikrometara primenjene su klasična HE, histohemijske AB-PAS (pH2,5), Masson trihromne metode i citohemijska Toluidine blue tehnika za prikazivanje mastocita.

Utvrđena je upadljiva atrofija i hidropična degeneracija subendokardijalno lokali- zovanih mišićnih vlakana, sa fokalno prisutnom miocitolizom. Na krvnim sudovima tipa arteriola prisutna je hiperplazija endotelnih ćelija i edem intime. Perivaskularno su umnoženi fibrociti, histiociti i mastociti. Mastociti su polimorfni i hipogranulisani. Multi- fokalno su u miokardu prisutna kapilarna krvarenja. U svim slojevima miokarda, peri- vaskularno, izražena je vlaknasta fibroza.

Kadmijum ispoljava izražena vaskulotropna svojstva izazivajući morfološke promene na miokardu i sitnim krvnim sudovima srca. Acta Medica Medianae 2013; 52(2):15-22.

 

Ključne reči: cadmium, pacovi, kardiomiopatija