| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Andrija Šmelcerović

Katedra za hemiju

Medicinski fakultet  

Bulevar Dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: a.smelcerovic@yahoo.com

Originalni rad                                                                    

UDK: 547.972.3:633.846

doi:10.5633/amm.2013.0201

 

 

KINETIKA NITROVANJA KVERCETINA PEROKSIDAZOM IZ RENA

 

Andrija Šmelcerović1, Nataša Sokolov1, Živomir Petronijević2

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, Niš, Serbia1

Univerzitet u Nišu, ‚Tehnički fakultet, Leskovac, Serbia2

 

U ovom radu je ispitivana kinetika nitrovanja kvercetina peroksidazom iz rena. Tok reakcije nitrovanja kvercetina praćen je spektrofotometrijski na 380 nm. Brzina reakcije se povećava sa povećanjem koncentracije kvercetina i sledi Mihaelis-Mentenovu kinetiku. Određeni su kinetički parametri ispitivane enzimske reakcije. Acta Medica Medianae 2013;52(2):5-9.

 

Ključne reči: kvercetin, nitrovanje, peroksidaza iz rena