| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Lidija Popović Dragonjić

Klinika za infektivne bolesti

Klinički centar Niš

Dr Zoran Đinđić Boulevard 48

18000 Niš

E-mail: lidija_popovic2003@yahoo.com

Pregledni rad                                                                  

UDK: 616.831-008:616.36

doi:10.5633/amm.2013.0208s

 

  

 

NOVIJE TEORIJE PATOGENEZE HEPATIČNE ENCEFALOPATIJE KOD VIRUSNE INFEKCIJE IZAZVANE HEPATITISOM C

 

Lidija Popović Dragonjić1,2, Dane Krtinić1, Ivan Dragonjić3

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija 1

 Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar Niš, Srbija 2

PharmaSwiss Beograd, Filijala Niš, Niš, Srbija 3

 

Hepatička encefalopatija je potencijalno reverzibilan ili progresivan, neuropsihi-jatrijski sindrom okarakterisan promenama u kognitivnoj funkciji, izmeni ponašanja i ličnosti, kao i prolaznim neurološkim simptomima i karakterističnim elektroencefalografskim šemama, udruženim sa akutnom i hroničnom insuficijencijom jetre. Već duže vreme postoje kontroverze u vezi sa poreklom toksina odgovornog za izmenu mentalnog stanja. Danas je utvrđeno da su za nastanak hepatičke encefalopatije odgovorne periferne multiorganske izmene (intestinalne promene, abnormalnosti portno-sistemske cirkulacije, insuficijencija jetre, gubitak mišićnog tkiva), izmene u moždanoj intracelularnoj komunikaciji (osmotske promene, abnormalnosti astrocita i aksonske komunikacije, promene moždane perfuzije), kao i amonijak, endogeni benzodiazepini, gama amino buterna kiselina, derivati metionina  i lažni neurotransmiteri. Pomenuti metabolički faktori koji doprinose nastanku hepatičke encefalopatije međusobno se ne isključuju, a multipli faktori mogu postojati u isto vreme.Acta Medica Medianae 2012;52(2):51-55.

 

Ključne reči: hepatička encefalopatija, patogeneza