| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Maja Jocić

Univerzitet u Nišu

Medicinski fakultet

Bulevar Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: maja.stojanovic016@gmail.com

Review article                                                                       

UDC: 616.428-006.6-073

doi:10.5633/amm.2013.0207s

  

 

 

PRIMENA SLIKOVNIH METODA U DIJAGNOSTICI MALIGNIH LIMFNIH ČVOROVA NA VRATU  

 

Slađana Petrović, Maja Jocić, Dragan Stojanov

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija4

 

Prisustvo malignih limfnih čvorova na vratu je najvažniji prognostički faktor kod planocelularnih karcinoma glave i vrata, koji su i najčešći primarni tumori ove regije. Određivanje zahvaćenosti limfnih čvorova na vratu neophodno je zbog određivanja hirurške strategije i plana hemio- i radioterapije.

Metastaze u limfnim čvorovima vrata smanjuju preživljavanje bolesnika za polovinu. Lokalizacija metastatskih limfih čvorova, njihov broj i veličina takođe su veoma važni. Ovi faktori koreliraju sa udaljenim metastazama. Za dijagnostiku metastatski izmenjenih limfnih čvorova na vratu, pored kliničkog pregleda, koji obuhvata inspekciju i palpaciju vrata, koriste se slikovne-imidžing metode: ultrazvuk (US), kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR). Preciznost i pouzdanost ovih metoda zavisi od primene adekvatnih radioloških kriterijuma za dijagnostiku malignih limfnih čvorova na vratu. Acta Medica Medianae 2012;52(2):45-50.

 

Ključne reči: limfni čvorovi vrata, tumori glave i vrata, US, CT, MR, metastaze