| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Svetlana Nikolić

Institute for Student Health Care Novi Sad

Dr Sime Miloševića 6

21000 Novi Sad Srbija

E-mail:svetlananikolic81@gmail.com

Pregledni rad                                                                  

UDK: 001.891:174

doi:10.5633/amm.2013.0209s

 

  

INTELEKTUALNO NEPOŠTENJE U NAUCI

 

 

Svetlana Nikolić1, Slađana Jajić2, Ana Vila3, Sunčica Ivanović4

 

 

Institut za zdravlje studenata, Novi Sad, Srbija1

Dom zdravlja, Novi Sad, Serbia2

Centar za decu i mlade sa razvojnim invaliditetom, Veternik, Srbija3

Visoka medicinska škola stukovnih studija, Ćuprija, Serbia4

 

 

Ekspanzivni razvoj nauke dovodi do brojnih etičkih dilema i otvara vrlo delikatna pitanja, koja naročito poslednjih decenija postaju vrlo aktuelna. Spomenute moralne norme, odnosno etički principi, kao univerzalnija kategorija, regulišu i ovaj segment ljudske delatnosti, imajući u vidu prvenstveno dobrobit čovečanstva. Da je istina drugačija, svedoče brojni dokazi. U nastojanju da se postigne što veći stepen lične afirmacije, napredovanja, pa i finansijske koristi, vrlo često se krše osnovna moralna načela i principi u naučno-istraživačkom radu.Upravo iz spomenutih razloga, u ovom radu će biti razmatran problem definisanja pojma intelektualnog nepoštenja i uzroka i dilema koji ova pitanja uvek prate. Acta Medica Medianae 2012;52(2):56-60.

 

Ključne reči: nauka, moralne norme, intelektualno nepoštenje