| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Tomislav Kostić

Klinika za kardiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: tomislav.kostic1977@gmail.com

Originalni rad                                                                    

UDK: 616.12-008.46-08

doi:10.5633/amm.2013.0202s

 

 

RESINHRONIZACIONA TERAPIJA KOD GRUPA BOLESNIKA SA SRČANOM INSUFICIJENCIJOM  

Tomislav Kostić1, Zoran Perišić1, Goran Koraćević1, Dragana Stanojević1, Dragan Milić 2, Vladimir Mitov3, Milan Pavlović1, Sonja Šalinger Martinović1, Lazar Todorović1,

Snežana Ćirić Zdravković1, Mladjan Golubović2

 

 

Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš 1

Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Niš 2

Zdravstveni centar Zaječar 3

 

 

Prognoza srčane insuficijencije je loša. Mortalitet se u različitim grupama bolesnika kreće od 15%-60% za godinu dana. Resinhronizaciona terapija (CRT) srčane insuficijencije podrazumeva lečenje uznapredovale srčane slabosti bolesnika koji pripadaju NYHA III-IV grupi, EF ≤ 35%, sa blokom leve grane (QRS kompleks ≥ 120ms)  i ehokardiografski dokazanom asinhronijom, koji su unazad godinu dana na optimalnoj medikamentoznoj terapiji. Cilj istraživanja bio je ispitivanje efekata resinhronizacione terapije kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom. U ispitivanju je učestvovalo 140 bolesnika sa srčanom insuficijencijom lečenih na Klinici za kardiovaskularne bolesti u Nišu u periodu od septembra 2008. do oktobra 2010. godine. Ispitivanu grupu (n=56) činili su bolesnici sa srčanom insuficijencijom i sa CRT terapijom. Kontrolnu grupu (n=84) činili su bolesnici sa srčanom insuficijencijom koji ne ispunjavaju ehokardiografske kriterijume za CRT, tzv. eho-kardiografski non-responderi. Unutar kontrolne grupe, 36 bolesnika je dobilo ICD terapiju na osnovu ispunjenih kriterijuma za ugradnju ICD. Rezultati su pokazali da resinhronizaciona terapija kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom dovodi do poboljšanja kliničkih parametara: dovodi do poboljšanja kliničkih simptoma, smanjuje širinu QRS kompleksa, do poboljšanja ehokardiografskih parametara, povećava distancu pri šetanju u trajanju od 6 minuta, smanjuje broj hospitalizacija usled simptoma srčane insuficijencije, smanjuje mortalitet bolesnika sa srčanom insuficijencijom.

Korist srčane resinhronizacione terapije, uz optimalnu medikamentoznu terapiju, dokazana je i nesporna kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom i asinhronijom. CRT je pokazala velika simptomatska poboljšanja kao i uticaj na progresiju bolesti. Acta Medica Medianae 2013;52(2):10-14.

 

Ključne reči: srčana insuficijencija, resinhronizaciona terapija, mortalitet