| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vesna Kostovska

Klinika za očne bolesti

Klinićki centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš

E-mail: vesnakst@ gmail.com

Originalni rad                                                                    

UDK: 617.753-053.2

doi:10.5633/amm.2013.0205s

 

  

 

ANALIZA REFRAKCIONIH ANOMALIJA KOD DECE UZRASTA DO 15 GODINA

 

Vesna Kostovska1, Gordana Stanković-Babić1,2, Katarina Smiljković-Radovanović1,

Sonja Cekić1, Milena Vujanović1, Ivana Bivolarević3

 

Klinika za očne bolesti KC Niš 1

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinika za očne bolesti KC Niš 2

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu 3

 

Analizirane su refrakcione anomalije dece uzrasta do 15 godina, pregledane u Kabinetu za ortooptiku i pleoptiku Klinike za očne bolesti KC Niš u petogodišnjem periodu (2006-2010), u odnosu na pol, uzrast ispitanika, vrstu i visinu refrakcione anomalije.

Od 620 dece kod koje nije postojalo organsko oštećenje oka, bilo je 292 muškog i 328 ženskog pola. Najbrojnija kategorija dece uzrasta je 7-9 godina (31.77%). Ispitivanja su obuhvatala određivanje oštrine vida, refrakcije oka, proveru motiliteta, konvergencije, cover test, orjentacionu proveru vrednosti intraokularnog pritiska, biomikroskopiju i direktnu oftalmoskopiju.

Od ukupno 1240 očiju, hipermetropija je nađena kod 671 oka (54.11%), miopija kod 37 (2.98%), astigmatizam kod 532 (42.91%) i to: hipermetropni astigmatizam kod 353 (28,47%), miopni astigmatizam kod 88 (7,10%) i mešoviti astigmatizam kod 91 oka (7,34%). U odnosu na visinu refrakcione anomalije dominiraju niska hipermetropija (do +3.0D u 73,18%) i niska miopija (do –3.0D u 70,27%). Kod astigmatizma, u najvećem procentu je razlika prelomne moći oba glavna meridijana <3D (hipermetropni 87.5%, miopni 75%); kod mešovitog astigmatizma najzastupljenija je miopija u jednom meridijanu do –1,5D i hipermetropija u drugom meridijanu <+3D. Direktni astigmatizam nađen je u 81.39%, inverzni u 9,21% i kosi astigmatizam u 9,40% ispitivane dece.

Hipermetropija i hipermetropni astigmatizam su najčešće refrakcione anomalije u ispitivanom uzorku dece (82,58%). Sa uzrastom dece zapaža se postepeni pad hipermetropije, porast miopije, miopnog i mešovitog astigmatizma. Ističe se značaj pravovremene i adekvatne korekcije refrakcionih anomalija dece.  Acta Medica Medianae 2012;52(2):33-40.

 

Ključne reči: refrakcione anomalije, miopija, hipermetropija, astigmatizam