| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandra Catić-Đorđević

Medicinski fakultet,

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Serbia

Email: aleksandra1610@yahoo.com

Originalni rad                                                                    

UDK: 615.22.015

doi:10.5633/amm.2013.0303

  

 

VALIDACIJA ANALITIČKE PROCEDURE KARVEDILOLA ZA PRIMENU U POPULACIONOJ FARMAKOKINETIČKOJ ANALIZI

 

Aleksandra Catić-Đorđević, Valentina Nikolić, Slavoljub Živanović,

Nikola Stefanović, Radmila Veličković-Radovanović

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

 

Karvedilol je neselektivni beta/alfa-1 blokator koji se koristi za lečenje hipertenzije, hronično stabilne angine i nestabilne angine pectoris, kao i ishemijske disfunkcije leve komore. Cilj ovog rada bio je da se opiše postupak populacione farmakokinetičke (FK) analize karvedilola, kao i da se naglasi važnost validacije analitičke procedure. U savremenoj kliničkoj praksi, populaciona FK analiza često je značajnija od prostorne FK analize kao standardne procedure. Ona postavlja matematički model koji opisuje FK parametre. Pored toga, populacioni FK model uključuje varijable koje imaju poseban značaj za farmakokinetiku datog leka, kao što su: pol, telesna težina, doza leka, farmaceutski oblik, patofiziološko stanje, pridružene bolesti, kao i prisustvo odgovarajućeg fenotipa izoenzima koji učestvuje u metabolizmu leka. Jedan od najčešće korišćenih pristupa u populacionoj FK analizi je nelinearno modeliranje mešovitih efekata - NONMEM modeliranje. Analitičke metode za prikupljanje podataka od velikog su značaja za pravilno populaciono FK modelovanje karvedilola. Visoko-efikasna tečna hromatografija koristi se u kvalitativne i kvantitativne svrhe i služi za dobijanje pouzdanih podataka, koji bi bili od koristi u kliničkoj praksi za praćenje efikasnosti terapije. Analitičke procedure korišćene u drugim studijama nisu mogle biti u potpunosti prenešene na naše istraživanje, već je bilo neophodno izvršiti modifikaciju i validaciju metode u cilju korišćenja dobijenih rezultata za populacionu farmakokinetičku analizu. Validacija je logičan završni proces u razvoju analitičkog postupka i omogućava primenljivost samog postupka. Cilj validacije je da obezbedi konzistentnost metode i tačnost rezultata, odnosno da potvrdi izbor analitičke metode za dati uzorak i lek. Ova studija je potvrdila važnost korišćenja validiranog analitičkog postupka u populacionoj FK analizi karvedilola. Određivanje demografskih, patofizioloških i drugih faktora koji mogu da utiču na populacione FK parametre karvedilola daju mogućnost lekaru da sveobuhvatnije sagleda bolesnike i omogući optimizaciju terapijskog režima. Acta Medica Medianae 2013; 52(3):18-24.

 

Ključne reči: karvedilol, populaciona farmakokinetika, HPLC, validacija