| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandra Novaković

Institut za farmakologiju

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450

11221 Belgrade, Serbia

E-mail: aleksn@pharmacy.bg.ac.rs

Pregledni rad                                                                    

UDC: 615.273:616.12

doi:10.5633/amm.2013.0306

  

 

NOVI ORALNI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI KOD ATRIJALNE FIBRILACIJE I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

 

Aleksandra Novaković1, Tatjana Divac2, Ivan Stojanović3,4, Predrag Milojević3,4, Dragoslav Nenezić3,4

 

Univerzitet u Beogradu, Institut za farmakologiju, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija1

Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija2

Univeritet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija3

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija4

Nakon akutnog koronarnog sindroma, kod bolesnika postoji povećan rizik od rekurentnih ishemičnih događaja, uprkos primeni antiagregacione terapije. U cilju smanjenja rizika od rekurentne ishemije, u terapiju visokorizičnih bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom uvode se standardni oralni antikoagulansi, kao što su antagonisti vitamina K. Ovi lekovi imaju važnu ulogu u prevenciji moždanog udara i sistemskog embolizma kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Antagonisti vitamina K (varfarin) smanjuju rizik od nastanka ponovnih kardiovaskularnih događaja i moždanog udara, ali  povećavaju rizik od krvarenja. Pored toga, antagonisti vitamina K poseduju i druge, značajne nedostatke, tako da modulacija procesa koagulacije danas predstavlja značajnu metu za razvoj novih oralnih antikoagulanasa.

Novi oralni antikoagulansi deluju selektivno na trombin (dabigatran eteksilat) ili na faktor koagulacije Xa (rivaroksaban, apiksaban, edoksaban). Za razliku od standardnih antikoagulanasa, imaju brz početak dejstva i relativno veliku terapijsku širinu, ne zahtevaju laboratorijsku kontrolu protrombinskog vremena (PT) i retko stupaju u interakcije sa hranom i lekovima.

Dabigatran eteksilat i rivaroksaban su već registrovani u mnogim zemljama za prevenciju moždanog udara i sistemskog embolizma kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Treća faza kliničke studije u okviru koje je ispitivan rivaroksaban kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom uspešno je završena. Acta Medica Medianae 2013; 52(3):42-48.

 

Ključne reči: novi oralni antikoagulansi, akutni koronarni sindrom, atrijalna fibrilacija, trombin, faktor Xa