| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Stošić

Medicinski fakultet

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: b.stosic@yahoo.com

Pregledni rad                                                                                              

UDC: 616.37-002.1-08

doi:10.5633/amm.2013.0308

  

 

TERAPIJA TEČNOSTIMA KOD AKUTNOG PANKREATITISA

 

Biljana Stošić, Radmilo Janković, Danijela Stanković, Ines Veselinović

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Dom zdravlja Negotin, Negotin, Srbija2

Klinika za anesteziologiju i intenzivnu negu, Klinički centar Niš, Niš, Srbija3

 

 

Neposredno nakon postavljanja dijagnoze akutnog pankreatitisa, neophodan je suštinski terapijski tretman, što uključuje monitoring stanja svesti, respiratornog i kardiovaskularnog sistema, diureze, adekvatnu nadoknadu volumena tečnostima, kontrolu bola, purifikacionu terapiju krvi i nutricionu potporu. Adekvatna količina nadoknade fluida je esencijalna za stabilizaciju kardiovaskularne dinamike, a količina se prilagođava dok se ne postigne stabilnost i konstantnost cirkulatorne dinamike. Dosadašnji vodiči kliničke prakse preporučivali su agresivnu nadoknadu fluida, uprkos limitiranim prospektivnim podacima koji bi te preporuke potvrdili. Terapija fluidima ostaje kamen temeljac ranog tretmana bolesnika sa akutnim pankreatitisom i teškim akutnim pankreatitisom. Ne postoje precizni protokoli i klinički vodiči visokog nivoa tečnosti za rasuscitaciju bolesnika sa akutnim pankreatitisom. Kod bolesnika sa teškim akutnim pankreatitisom, dostupni podaci preporučuju kontrolisanu nadoknadu fluida, što omogućava najbolji oporavak bolesnika. Hematokrit ostaje koristan pokazatelj pri nadoknadi fluida u akutnom pankreatitisu. Međutim, vreme i idealna referentna vrednost tek treba da budu determinisani. Acta Medica Medianae 2013;52(3):55-60.

 

Ključne reči: akutni pankreatitis, vodiči, reanimacija