| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Jovana Pavlović

Medicinski fakultet

Bulevar Zorana Djindjića 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: joksipavlovic@yahoo.com

Originalni rad                                                                    

UDK: 616.379-008.64:616.127-005.8

doi:10.5633/amm.2013.0301

 

 

UTICAJ DIJABETES MELITUSA TIP 2 NA MORBIDITET I MORTALITET KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA U JABLANIČKOM OKRUGU

 

Jovana Pavlović1, Boris Đinđić2, Andrej Pavlović3, Jovica Pavlović3, Marija Krstić1

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

University Univerzitet u Nišu, Institut za patofiziologiju, Niš, Srbija2

Gradska bolonica Leskovac, Srbija3

 

 

U radu je ispitivan uticaj dijabetes melitusa tip 2 (DM tip 2) na morbiditet i mortalitet bolesnika sa preležanim akutnim infarktom miokarda (AIM). Ispitivanjem je obuhvaćen 261 bolesnik sa akutnim infarktom miokarda, lečen u Opštoj bolnici Leskovac u periodu od  januara do decembra 2007. godine. Učestalost dijabetes melitusa kod bolesnika sa AIM iznosila je 28.4% (74 bolesnika). U grupi bolesnika sa dijabetes melitusom i AIM bio je podjednak broj muškaraca (37) i žena (37), a u grupi bez DM tip 2 bilo je značajno više muškaraca, 118 (63.1%), u odnosu na žene, 69 (36.9%) (p<0.05). Prosečna starost kod dijabetičara sa akutnim infarktom miokarda iznosila je 66.349.34, a kod nedijabetičara 64.2911.48 godina. Najmlađi ispitanik sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda imao je 42 godine, a bez DM tip 2 37 godina. Najstariji ispitanik sa dijabetesom i akutnim infarktom miokarda imao je 82 godine, a bez DM tip 2 88 godina. Najveći broj dijabetičara sa akutnim infarktom miokarda (40.5%) je u grupi 70-79 godina, dok kod onih koji nisu imali dijabetes (30.5%) je u grupi od 60-69 godina. Trajanje dijabetes melitusa je najčešće 1-5 godina (25.7% bolesnika). Karakteristično je da se kod 13.5% bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u vreme infarkta postavila dijagnoza DM tip 2. Najveći broj ispitanika sa DM tip 2 (58.1%) je lečen oralnim hipoglikemicima. Pozitivna anamneza za postojanje ranog kardiovaskularnog oboljenja je značajno češća kod dijabetičara (68.9%), dok je proporcija aktivnih pušača značajno manja kod dijabetičara (31.0%). Hipertenzija je bila značajno češće prisutna kod dijabetičara (71.6%). Srčana insuficijencija je statistički značajno češće bila prisutnija u grupi ispitanika sa akutnim infarktom miokarda i DM tip 2. Smrtni ishod je češće registrovan u grupi ispitanika sa DM tip 2 i iznosio je 21.6%, u odnosu na grupu ispitanika bez dijabetes melitusa (7.0%). Acta Medica Medianae 2013;52(3):5-11.

 

Ključne reči: dijabetes mellitus, akutni infarkt miokarda, mortalitet, morbiditet