| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Katarina Paunović

Faculty of Medicine

Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju

Dr Subotića 8

11000 Beograd, Serbia

Email: katarina.paunovic@mfub.bg.ac.rs

Originalni rad                                                                    

UDK: 656:613.164

doi:10.5633/amm.2013.0302

  

 

UZNEMIRAVANJE BUKOM KOD ODRASLOG GRADSKOG STANOVNIŠTVA – RASKORAK IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

 

Katarina Paunović

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd, Srbija

Učestalost pojave uznemiravanja bukom odraslog gradskog stanovništva nije dovoljno istražena u Srbiji. Cilj rada bio je utvrđivanje učestalosti pojave uznemiravanja bukom među gradskim stanovništvom i poređenje empirijskih podataka sa teoretskom procenom prema Uredbi 75/2010. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji opštine Stari grad u Beogradu u periodu od 2006. do 2010. godine. Uzorak je obuhvatio 3093 osobe (1214 muškaraca i 1879 žena), prosečne starosti 42,1917,88 godina. Merenje nivoa buke izvršeno je u svim ulicama ove opštine i izračunat je ekvivalentni nivo buke za dan, veče i noć (Lden). Uznemiravanje bukom procenjeno je verbalnom skalom u populaciji (epidemiološki rezultati) i na osnovu formule date u Uredbi 75/2010 (teoretski rezultati).

Utvrđeno je da su 1134 osobe (36,7% populacije) visoko uznemirene drumsko-saobraćajnom bukom. Učestalost visoko uznemirenih osoba prema epidemiološkim podacima je mnogo veća od teoretskih proračuna za sve nivoe buke od ispod 50 dB(A) do preko 75 dB(A). Ova studija pokazuje da postoji raskorak između učestalosti pojave uznemiravanja bukom među gradskim stanovništvom procenjene u epidemiološkom istraživanju na populaciji opštine Stari grad u Beogradu i učestalosti uznemiravanja bukom procenjene formulom datom u Uredbi 75/2010. Buduća istraživanja treba usmeriti ka usaglašavanju teoretskih proračuna sa empirijskim podacima, vodeći računa o svim činiocima koji dovode do pojave uznemiravanja bukom u datoj populaciji. Acta Medica Medianae 2013;52(3):12-17.

 

Ključne reči: buka, drumski saobraćaj, uznemiravanje bukom