| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nataša Nikić

Ul. Gavrila Principa 41/22

18000 Niš

E-mail: nirle@medianis.net

Originalni rad                                                                    

UDC: 796.035.012.1-055.2

doi:10.5633/amm.2013.0304

  

 

EFIKASNOST STEP AEROBIK PROGRAMA KOD MLAĐIH ŽENA

 

Nataša Nikić, Dejan Milenković

Univerzitet u Niša, Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja, Niš, Srbija1

Aerobik klub „NIA” Niš, Serbia2

 

Istraživanje je sprovedeno kao eksperiment sa paralelnim grupama sa ciljem utvrđivanja efekata step aerobik programa na motoričke sposobnosti, cirkularnu dimenzionalnost i telesnu kompoziciju kod mlađih žena. U istraživanju koje je trajalo tri meseca učestvovale su 24 ispitanice, starosti od 18 do 25 godina, podeljene na dve grupe: 1. grupa od 12 mlađih žena uključenih u eksperimentalni program step aerobika (eksperimentalna grupa) i 2. grupa od 12 mlađih žena koje nisu uključene ni u jedan program redovnog fizičkog vežbanja (konrolna grupa). Merni instrumenti za procenu istraživanih prostora sastojali su se od šest testova motoričkih sposobnosti, pet mera cirkularne dimenzionalnosti i osam mera kojima je procenjivana telesna kompozicija. Merenje je vršeno pre i posle eksperimentalnog tretmana. Analiziranje dobijenih podataka izvršeno je analizom kovarijanse za utvrđivanje efekata eksperimentalnog tretmana. Rezultati su nakon statističke obrade pokazali da je step aerobik program imao statistički značajan efekat na sva tri posmatrana prostora kod eksperimentalne grupe mlađih žena. Acta Medica Medianae 2013;52(3):25-34.

 

Ključne reči: step aerobik, motoričke sposobnosti, cirkularna dimenzionalnost,   telesna kompozicija, mlađe žene