| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Stojanović

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

254, Cara Dušana Street

11 000 Belgrade, Serbia

Email: biljana.stojanovic@sbb.rs

Pregledni rad                                                                                              

UDC: 614.253

doi:10.5633/amm.2013.0310

  

 

ETIKA I MEDICINSKO PRAVO

 

Sunčica Ivanović, Čedomirka Stanojević, Slađana Jajić,Ana Vila, Svetlana Nikolić

Visoka medicinska škola strukovnih studija-Ćuprija, Srbija1

Dom zdravlja Novi Sad2

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik, Novi Sad, Srbija3

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad4

 

 

Predmet interesovanja u ovom članku jeste značaj poznavanja i povezivanja medicinske etike i medicinskog prava za delatnost zdravstvenih radnika. Poznavanjem bioetike, kao naučne discipline koja se bavi proučavanjem etičkih pitanja i medicinskog prava kao pravne discipline, kao i medicinske delatnosti u celini, autor smatra da se postiže jačanje svesti zdravstvenih radnika o ljudskim pravima, a kako je obavljanje delatnosti zdravstvenih radnika gotovo uvek povezano sa pitanjem života i smrti, onda bi nepoznavanje osnovnih pravnih propisa bilo bez ikakvog opravdanja.

Cilj rada bio je utvrditi značaj medicinske etike i medicinskog prava u radu medicinskih radnika.

Retrospektivna analiza dostupne medicinske literature za period 2005-2010. godine na indeksnoj bazi KOBSON korišćena je u metodologiji.

Analiza svih radova dovodi do saznanja da uspostavljanje ravnoteže između etičkih principa i poznavanja medicinskog prava, poverenje i saradnja između dve strane koje se pojavljuju u odnosu zdravstvene zaštite, ovaj postupak može  smatrati ciljem kome bi svaki zdravstveni radnik trebalo da teži.

Ova studija podržava stav da nepoznavanje i nepridržavanje etičkih principa i medicinskog prava u sadejstvu može zdravstvenom radniku naneti štetu. Na neki način, ovo je i poruka zdravstvenim radnicima da se oseća potreba za usvajanjem etičkih principa i poznavanjem medicinskog prava, jer je najbitniji stav svih zdravstvenih radnika posvećenost bolesniku, kao primarni cilj i polazište etike. Acta Medica Medianae 2013; 52(3):67-72.

 

Ključne reči: bioetika, principi, medicinsko pravo, zdravstvena nega