| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ana Daneva Markova

Departman za ginekologiju i akušerstvo

Univeryitetska bolnica Skoplje

Skopje, Makedonija

E-mail: anadaneva@yahoo.com

Originalni rad                                                                    

UDC: 618.5

doi:10.5633/amm.2013.0404

 

 

Upoređivanje Foley katetera i prostaglandin E2 tableta

kod indukovanog porođaja u terminu

 

Ana Daneva Markova1, Marija Hadži-Lega1, Milan Stefanović2

 

 

 

Univeryitet Ćirila i Metodija, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet, Skoplje, Republika Makedonija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Niš, Serbia2

 

 

Cilj ispitivanja bio je procena stope uspeha i rizika po majku i fetus, kao i utvrđivanje različitih metoda indukcija porođaja u terminu i upoređivanje indukcije pomoću Foley katetera i indukcije tabletama prostaglandina E2 (PGE2).

Ispitivanje je obuhvatalo 212 žena koje su se porodile u terminu, pri čemu su prvu grupu činile žene kod kojih je porođaj indukovan Foley kateterom, a drugu grupu žene kod kojih je porođaj indukovan PGE2 tabletama sa maksimalno dve doze. Primarne mere uspeha bile su period od trenutka prijema do trenutka porođaja i period od trenutka indukcije do trenutka porođaja. U sekundarne mere uspeha spadali su stopa carskog reza, način porođaja i bezbednost majke i novorođenčeta. Rezultati su dobijeni izraču-navanjem i pomoću Fišerovog egzaktnog testa, c2-testa, t-testa kao i izračunavanjem P-vrednosti na alfa nivou od 0.05 za greške tipa I.

Srednje vreme od trenutka prijema do trenutka porođaja iznosilo je 13.53 h u grupi sa Foley kateterom i 12.30 h grupi sa PGE2 (P=0.090). Vršeno je upoređivanje od trenutka indukcije do trenutka porođaja (10.75 h vs 9.37 h), s tim što se stopa carskog reza nije značajno razlikovala između prve dve grupe (7.61% vs 15.30%). Većina žena u grupi sa mizoprostolom imala je instrumentalni porođaj (12.38% vs 2.94%). Jedina značajna razlika odnosila se na veći broj beba rođenih sa Apgar skorom <7 u 1 min u grupi sa Foley kateterom. Stopa uspeha porođaja kod majki nije se značajno razlikovala, osim što je veći broj pregleda prstima bio izvršen u grupi sa Foley kateterom.

Foley kateter je podjednako efikasan kod indukovanog porođaja i pokazuje slični profil bezbednosti za majku i fetus kao i PGE2. Acta Medica Medianae 2013;52(4):21-26.

 

      Key words: indukcija porođaja, Foley kateter, prostaglandin E2, bezbednost novorođenčeta