| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Vitošević

Dositeja Obradovića bb

38218 Leposavić, Serbia

E-mail: home.vitosevic@gmail.com

 

Pregledni rad                                                                                     

UDK: 615.272:616.74]:616-008-084

doi:10.5633/amm.2013.0411

 

FARMAKOLOŠKI MIMETICI VEŽBANJA U TERAPIJI: ZABLUDA ILI BUDUĆNOST?

 

Biljana Vitošević1, Jasmina Ranković2, Nebojša R. Mitić3, Ljiljana Popović3, Gorana Ranković Nedin4

 

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Departman za medicinske predmete, Leposavić, Srbija1

Dom zdravlja, Niš, Srbija2

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Institut za patofiziologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija3

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, Niš, Serbia4

 

 

Porast prevalencije velikog broja metaboličkih poremećaja pripisuje se sedentarnom načinu života udruženim sa povećanim energetskim unosom hrane. Naučnici upozoravaju da naši geni nisu selektovani za sedentarnu egzistenciju i da se ozbiljno narušava kompleksni homeostatski sistem. Redovna fizička aktivnost indukuje veliki broj fizioloških adaptacija, kako unutar skeletnih mišića tako i na nivou celog organizma, koje imaju pozitivan ishod u prevenciji i tretmanu mnogih metaboličkih poremećaja. Prepoznajući ove korisne efekte uticaja fizičke aktivnosti na zdravlje, a imajući u vidu trend neaktivnosti populacije, naučnici su se fokusirali na aktivne supstance koje imitiraju ili potenciraju efekte vežbanja bez stvarnog utroška energije, u čemu velike farmaceutske kompanije vide potencijalno tržište i profit. Rad razmatra realnu mogućnost i potencijal farmakoloških mimetika vežbanja u tretmanu metaboličkih bolesti. Acta Medica Medianae 2013; 52(4):58-62.

 

Ključne reči: skeletni mišići, mimetici vežbanja, nuklearni receptori, metabolički poremećaji