| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Đinđic Boris

Institut za patofiziologiju

Medicinski fakultet

Bul. dr Zorana Djindjica 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: boris_dj@yahoo.com

Pregledni rad                                                                                     

UDK: 575:621.39

doi:10.5633/amm.2013.0409

 

 

CITOGENETSKA OŠTEĆENJA UZROKOVANA HRONIČNIM IZLAGANJEM MIKROTALASNOM NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU

 

Boris Đinđić1, Zoran Radovanović2, Srđan Pešić3, Dragan Zlatanović4, Dušan Sokolović5, Nataša Đinđić6 and Tanja Milenković6

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za patofiziologiju, Niš, Srbija1

Institut ya radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, Niš, Srbija3

Klinika za rehabilitaciju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija4

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš, Srbija5

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija6

 

 

Nejonizujuće zračenje ima značajan pozitivan uticaj na razvoj i funkcionisanje savremenog društva. Međutim, postoji sve veća zabrinutost zbog štetnog uticaja ove tehnologije  na zdravlje ljudi, posebno one koje može ispoljiti mobilna telekomunikacija. Da bi se analizirali ovi efekti, sprovedene su brojne epidemiološke i eksperimentalne studije, ali su efekti ovih zračenja na ljude i druge sisare još uvek nedovoljno poznati. Jedno od najčešće postavljanih pitanja jeste da li mikrotalasna zračenja imaju genotoksični potencijal kod ljudi i da li postoji njihova povezanost sa razvojem tumora. Mora se napomenuti da je vrlo teško dobiti precizne i pouzdane podatke o efektima elektromagnetnih radijacija na humanu populaciju. Na osnovu nekih, “nedovoljno jakih” dokaza, koji ukazuju na moguću povezanost elektromagnetih zračenja poreklom od mobilne telefonije i dve vrste tumora mozga, glioma i akustičkog neurinoma, Internacionalna agencija za istraživanje kancera klasifikovala je radiofrekventna zračenja kao moguće kancerogene za ljudsku populaciju u grupi 2B. Podaci iz literature govore o tome da mikrotalasna zračenja u ljudskoj okolini mogu prouzrokovati genetske i ćelijske alteracije. Ovo se najverovatnije odvija posredstvom nekoliko mehanizama, od kojih su najvažniji direktno oštećenje DNK, porast intenziteta oksidativnog stresa i produkcije reaktivnih kiseoničnih radikala, kao i prolongirani poremećaji reparacije DNK, koji se dešavaju čak i nakon izlaganja mikrotalasnom zračenju slabog intenziteta. Iako postoje kontradiktorni podaci o štetnosti mikrotalasnih zračenja, trebalo bi preporučiti preventivni pristup kod upotrebe i korišćenja novih tehnologija, koji podrazumevaju skraćenje razgovora, držanje aparata što dalje od tela tokom konverzacije i dnevnih aktivnosti, kako bi se redukovala količina apsorbovane energije. Ujedno, pravilna ishrana bogata antioksidansima može imati preventivne efekte u prevenciji genotoksičnih efekata koje može izazavati korišćenje mobilnih telefona. Acta Medica Medianae 2013;52(4):48-52.

 

Ključne reči: citogenetika, oštećenja, mikrotalasi, nejonizirajuće zračenje, polja radio-frekvencije, mobilni telefoni