| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Karmela Filipović

Specijalna bolnica za reumatske bolesti

Futoška 68, Novi Sad, Serbia

E-mail: karmelafilipovic@gmail.com

Prikaz pacijenta                                                                    

UDK: 616.727.2-073.7

doi:10.5633/amm.2013.0407

 

 

KOMPARACIJA ULTRASONOGRAFSKOG NALAZA SA NALAZOM MAGNETNE REZONANCE KOD PATOLOGIJE RAMENA – PRIKAZ BOLESNIKA

 

Karmela Filipović1, Sofija Subin-Teodosijević2, Jelena Zvekić- Svorcan1,  Snežana Tomašević-Todorović3

 

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Srbija1

Gradska bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin, Srbija2

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinika za rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija3

 

Česta patološka stanja ramenog zgloba su bolesti rotatorne manžetne.

Bolesnik starosti 68 godina imao je bol u ramenu, uz ograničenje pokreta zgloba. Nakon kliničkog pregleda, laboratorijskih pretraga krvi (SE >100nmol/L, KKS: uredan nalaz, hipergamaglobulinemije) i radiološkog pregleda ramena (koštano razređenje glave humerusa uz teške deformitete), postavljena je sumnja na solitarni plazmocitom. Dijagnoza solitarnog plazmocitoma je isključena nakon biopsije. Bolesnik je upućen na snimanje ramena magnetnom rezonancom (MR), koje je trebalo da čeka, te mu je urađen ultrasonografski pregled (US) ramena. Naš prikaz slučaja pokazuje kompara-tivnost US i MR nalaza kod tendinitisa mišića rotatorne manžetne. Obe dijagnostičke metode pokazale su kalcifikate unutar tetiva mišića.  

Sonografija je brža, jeftinija, pristupačnija i lako dostupna dijagnostička metoda kojom se mogu potvrditi lezije rotatorne manžetne. Acta Medica Medianae 2013; 52(4):39-43.

 

      Ključne reči: rotatorna manžetna, rame, ultrasonografija, magnetna rezonanca