| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Maja Jocić

Medicinski fakultet

Bulevar Dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: maja.stojanovic016@gmail.com

 

Pregledni rad                                                                                     

UDK: 616.428-006.6-073

doi:10.5633/amm.2013.0410

 

 

NAPREDNE TEHNIKE U DIJAGNOSTICI METASTATSKIH LIMFNIH ČVOROVA NA VRATU

Maja Jocić, Slađana Petrović, Dragan Stojanov

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

 

 

Razvoj naprednih tehnologija, nove generacije aparata za kompjuterizovanu tomografiju (MSCT) i MR aparata, omogućio je i primenu naprednih tehnika kojima se vrši funkcionalna analiza tumora glave i vrata. Uloga konvencionalnih slikovnih tehnika CT-a i MR-a, koja je u anatomskom domenu, razvojem naprednih tehnologija prebačena i na funkcionalni nivo, čime je omogućeno bolje sagledavanje bioloških karakteristika tumorskog tkiva i bolja diferencijacija benignih od malignih limfnih čvorova na vratu.

Pozitron-emisiona tomografija (PET) je funkcionalna tehnika kojom mogu da se detektuju metastatske lezije na vratu na osnovu  povišenog metabolizma glukoze u tumorskim ćelijama, međutim, zbog loše anatomske rezolucije, osmišljene su hibridne metode (PET/CT i PET/MR), koje daju morfološke i funkcionalne informacije o tumorskom tkivu i time su postale superiornije u poređenju sa konvencionalnim PET-om. Perfuzione tehnike pokazale su benefite u dijagnostici tumora glave i vrata, posebno u dijagnostici rekurentne bolesti nakon radioterapije i za karakterizaciju limfnih čvorova. Diffusion weighted imaging (DWI) je jako korisna u dijagnostici malih malignih limfonodusa, manjih od 10 mm, koje je teško dijagnostikovati konvencionalnim metodama.

Rad opisuje ulogu naprednih tehnika, poput pozitron-emisione tomografije (PET) u kombinaciji sa CT-om ili MR-om (PET/CT i PET/MR) u dijagnostici metastatskih limfnih čvorova na vratu, mogućnosti perfuzionih slikovnih tehnika (MSCT/MR) u analizi tumorskog tkiva, kao i mogućnosti difuzionog MR imidžinga (DWI/MR) i MR sa nanopartikulama oksida gvožđa u diferencijaciji benignih od malignih limfnih čvorova na vratu. Acta Medica Medianae 2013;52(4):53-57.

 

Ključne reči: limfni čvorovi vrata, tumori glave i vrata, PET, CT perfuzija, DWI/MR