| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nebojša Krunić

Stomatološka klinika Niš

Bulevar Dr Zorana Djindjića 52

18000 Niš, Srbija

E-mail: nebojsa.krunic@medfak.ni.ac.rs

Originalni rad                                                                    

UDC: 616.314-76(497.11)”2002/2011”

doi:10.5633/amm.2013.0405

 

 

PROCENA PREVALENCIJE GUBITKA ZUBA KOD PROTETIČKI TRETIRANIH PACIJENATA U TRI ZDRAVSTVENE USTANOVE JUŽNE SRBIJE, U PERIODU 2002–2011. GODINE

 

Nebojša Krunić1,2, Milena Kostić2, Ljiljana Aleksov1,2, Aleksandar Višnjić1,3, Marko Igić1, Milica Petrović1

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Serbia1

Stomatološka klinika Niš, Niš, Serbia2

Institut za zaštitu zdravlja, Niš, Serbia3

 

 

Gubitak zuba dovodi do niza poremećaja funkcija orofacijalnog sistema, menja izgled pacijenta i remeti njegov društveni život. Cilj istraživanja bio je analiza prevalencije delimičnog i potpunog gubitka zuba kod protetički tretiranih pacijenata u referentnim ustanovama Ministarstva zdravlja tri grada južne Srbije, u vremenskom intervalu od 2002. do 2011. godine. Urađena je statistička analiza prevalencije bezubosti i krezubosti pregledom medicinske dokumentacije, a na osnovu mobilnih i fiksnih protetIčkih  nadoknada izrađenih od strane tri zdravstvene ustanove na jugu Srbije (Niš, Vranje i Leskovac). Uzorak ispitanika činili su stomatološki kartoni protetički saniranih pacijenata u ovim ustanovama. Uzimajući u obzir ograničenja ove studije, možemo primetiti smanjenje bezubosti  u starosnoj strukturi od 20 do 40 godina kod protetički saniranih pacijenata. Bezubost je bila statistički značajno veća u starosnoj kategoriji pacijenata iznad 60 godina i zastupljenija kod žena. U zdravstvenoj ustanovi Vranje bio je prisutan značajan porast bezubosti, sa stopom od 2,4% godišnje. Porast bezubih pacijenata starijih od 60 godina ne prati trend u Evropi, a može se objasniti ratovima na teritoriji Balkana devedesetih godina dvadesetog veka, lošim ekonomskim standardom, migracijom iz ruralne u gradsku sredinu i novim zakonskim odredbama. Acta Medica Medianae 2013;52(4):27-34.

 

Ključne reči: bezubost, krezubost, prevalencija