| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Slađana Jajić

Dom zdravlja Novi Sad

Bulevar Cara Lazara 75

21000 Novi Sad, Srbija

E-mail: sjajic87@gmail.com

Originalni rad                                                                    

UDC: 316.644-057.874:616.835

doi:10.5633/amm.2013.0403

 

 

ZNANJE I STAVOVI ŠKOLSKE DECE O EPILEPSIJI

 

Slađana Jajić1, Ana Vila2, Sunčica Ivanović3, Svetlana Nikolić4

Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad, Srbija1

Dom za decu i mlade ometene u razvoju Veternik, Novi Sad, Srbija2

Visoka medicinska škola za stručne studije, Ćuprija, Srbija 3

Departmen za studentsko zdravlje, Novi Sad, Srbija 4

 

Epilepsija spada u jedno od najranijih oboljenja sa kojima se susrela ljudska vrsta, a označava se kao paroksizmalni i prolazni poremećaj funkcije mozga koji se razvija naglo i ima tendenciju ka ponavljanju.

Cilj rada bio je utvrđivanje znanja i stavova učenika osmih razreda u vezi sa epilepsijom.

Istraživanje je sprovedeno  u periodu mart-april 2010. godine, a obuhvatilo je 193 učenika osmih razreda oba pola. Istraživanjem su obuhvaćena deca sa teritorije Grada Novog Sada i dva prigradska naselja iz četiri osnovne škole: „Ivo Lola Ribar” i „Jožeg Atila” iz Novog Sada, „Đura Jakšić” iz Kaća i „Jovan Dučić” iz Petrovaradina. Za potrebe istraživanja korišćena je anketa.

Većina učenika (98,4%) ima saznanje o epilepsiji. Polovina ispitanika čula je za epilepsiju putem TV-a, a jedna četvrtina od roditelja ili u školi. Kao okidače epileptičkog napada, učenici najčešće navode nesanicu (47,1%) i hranu (19,5%), a penu na ustima, nagli gubitak svesti i konvulzije kao najtipičnije simptome. Većina učenika (84,4%) epilepsiju smatra organskom bolešću, a jedna trećina anketiranih učenika (34,4%) epilepsiju smatra izlečivom bolešću.

Dobijeni rezultati ukazuju da učenici osmih razreda poseduju elementarni nivo saznanja o epilepsiji, uključujući podatak da većina njih (71.1%) smatra da dete obolelo od epilepsije može da se igra i neometano druži sa svojim vršnjacima. Acta Medica Medianae 2013;52(4):15-20.

 

Ključne reči: epilepsija, znanje, stav, školska deca