| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Tomislav Kostić

Klinika za kardiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar Dr. Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: tomislav.kostic1977@gmail.com

Prikaz pacijenta                                                                    

UDK: 616.12-008.318-089.843

doi:10.5633/amm.2013.0408

 

 

OVERSENZING KAO UZROK NEADEKVATNE TERAPIJE IMPLANTABILNIM KARDIOVERTER-DEFIBRILATOROM

 

Tomislav Kostić1, Zoran Perišić1, Aleksandar Stojković1, Dragana Stanojević1, Boris Đinđić1, Goran Koraćević1, Sonja Šalinger Martinović1, Predrag Cvetković1, Vladimir Mitov2, Mlađan Golubović3

 

 

Klinika za kardiologiju Klinički centar Niš, Niš, Srbija1

Odeljenje kardiologije, gradske bolnice,  Zaječar. Srbija2

Klinika za anesteyiologiju i reanimaciju, Niš. Srbija3

 

Tehnološki razvoj je omogućio da se poslednjih godina pažnja prevencije i terapije ugrožavajućih poremećaja srčanog ritma usmeri ka implantabilnim kardioverter- defibrilatorima. Kliničkim studijama potvrđena  je prednost ove vrste terapije u prevenciji iznenadne srčane smrti kod bolesnika, tako da se poslednjih godina ova vrsta terapije poveća do nivoa rutinske primene. Međutim, retko može doći do poremećaja funkcije ovih uređaja u vidu loše detekcije-nedetekcije malignih poremećaja ritma (undersensing) ili pogrešne detekcije normalnog ritma (oversensing). Bolesnik N.S., star 67 godina, primljen je na Kliniku za kardiologiju Kliničkog centra Niš zbog uzastopnih terapija implantabilnog kardioverter-defibrilatora (ICD) (12 isporučenih šokova unutar 48h do prijema). Pre četiri godine ugrađen je ICD zbog dilatantne kardiomiopatije (EF 25%). Na osnovu detaljne analize ostalih parametara ustanovljen je rapidan porast impedance ventrikularne elektrode na preko 3000Ω (normalne vrednosti od 250-2000 Ω). Ustanovljeno je da je oversenzing bio uzrok ponavljane terapije u vidu šokova od 35J, jer je ICD detektovao lažne signale usled oštećenja elektrode kao VF (ventrikularna fibrilacija) i primenio terapiju. Trećeg dana hospitalizacije bolesniku je ugrađen ICD Maximo II Medtronik, sa aktivnom elektrodom Sprint quattro 6947 Medtronik i ostavljenom atrijalnom elektrodom. Bolesnik je pokriven antibiotskom terapijom i otpušten pet dana nakon ugradnje. Na kontroli, nakon mesec dana, parametri su bili uredni, senzing funkcija zadovoljavajuća, sa dobrim otporima elektroda. Posebna specifičnost ovih aparata je potreba za individualnim programiranjem, praktično za svakog bolesnika, tako da je neophodno da centar u kome se ugradnja vrši bude dobro opremljen timom koji ima iskustvo u primeni ove vrste terapije. Acta Medica Medianae 2013;52(4):44-47.

 

Ključne reči: implantabilni kardioverter defibrilator, terapija, oversenzing