| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vesko Milenković

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici

Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja

Dositeja Obradovića bb

38218 Leposavić, Srbija

Originalni rad                                                                    

UDK: 796.012.1

doi:10.5633/amm.2013.0406

 

 

VREDNOSTI AEROBNOG KAPACITETA KOD RUKOMETAŠA I ODBOJKAŠA

 

Vesko Milenković1, Biljana Vitošević1, Hadži Miloš Vidaković1, Gorana Ranković Nedin2, Jasmina Ranković3

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja, Departman za medicinske predmete, Leposavić, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, Niš, Srbija2

Dom zdravlja, Niš, Srbija3

 

Fizički kapacitet sportista je važan element uspeha u sportskim  dostignućima. Aerobni kapacitet je prihvaćen kao njegova glavna komponenta. Većina autora smatra da je maksimalna potrošnja kiseonika (VO2max) najbolji pokazatelj aerobnog kapaciteta organizma, a istovremeno i najbolji pokazatelj fizičke sposobnosti sportiste. Cilj istraživanja bio je da se analizira aerobni kapacitet kao pokazatelj fizičke sposobnosti, razlike u njihovim aerobnim kapacitetima u zavisnosti od sporta kojim se bave, kao i razlike dobijene kada ih uporedimo sa fizički neaktivnim osobama. Ispitivanjem je obuhvaćeno određivanje apsolutnog i relativnog VO2max kod ukupno 70 ispitanika muškog pola. Ispitanici su bili podeljeni u dve grupe aktivnih sportista (rukometaši n=24 i odbojkaši n=20) različitih profila, dok je treća grupa nesportista služila kao kontrolna grupa. Maksimalna potrošnja kiseonika određivana je izvođenjem Astrandovog šestominutnog testa vožnje bicikla. Najviše vrednosti VO2max zabeležene su kod grupe rukometaša (4,270,29 l/min) i one su bile statistički značajno veće (p<0,001) u poređenju sa drugim grupama. U grupi odbojkaša maksimalna potrošnja kiseonika bila je 39,80,19 l/min, dok su statistički niže vrednosti zabeležene u grupi nesportista u odnosu na grupe sportista p<0,01. Sličan odnos VO2max vrednosti takođe je prikazan i analizom vrednosti izražene u relativnim jedinicama. Naši rezultati su pokazali da su najviše vrednosti VO2max postignute kod rukometaša i da rukomet kao sport zahteva veći stepen izdržljivosti u odnosu na odbojku. Razmotrivši morfološke i funkcionalne promene koje su posledice treninga, može se zaključiti da su VO2max vrednosti statistički značajno veće kod grupe sportista u poređenju sa grupom nesportista. Acta Medica Medianae 2013;52(4):35-38.

 

Ključne reči: sportisti, maximalna potrošnja kiseonika, Astrand test