| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Boriana Kiperova

Clinic of Nephrology

University Hospital “Lozenetz”

1, Koziak Str., 1431 Sofia, Bulgaria

E-mail: bkiperova@gmail.com

Pregledni rad                                                              

UDC: 616.136-005.4

doi:10.5633/amm.2014.0110          

                                            

GLOMERULARNA OBOLJENJA POVEZANA SA HBV I HCV INFEKCIJAMA

 

Boriana Kiperova

 

Klinika za Nefrologiju, Univerzitetska Bolnica “Lozenetz”, Sofija, Bugarska

 

 

Virusi hepatitisa B i C predstavljaju glavne patogene kod ljudi. Njihove ekstrahepatične manifestacije su globalni zdravstveni problem. HBV je dobro poznati uzrok membranozne nefropatije, membranoproliferativne GN i IgA nefropatije koje su česte među stanovništvom Azije.  Polyarteritis nodosa je retka ali ozbiljna sistemska komplikacija hroničnog HBV. Imunosupresivna terapija kod glomerolunefritisa povezanog sa HBV se ne preporučuje. Lečenje interferonom alfa stvara remisiju porteinurije, ćesto udružene sa oslobađanjem HBeAg i/ili HBsAg, ali ona ima mnoga neželjena dejstva. U poređenju sa interferonom, analozi nukleotida pružaju neke prednosti. Ovi antivirusni agenti suprimiraju razmnožavanje HBV preko svog inhibitornog dejstva na virusnu DNA polimerazu. Oni se lako administriraju i dobro se tolerišu.  Dugoročne studije su pokazale da je Lamivudine bezbedan i da se dobro podnosi, ali je otpornost HBV veliki problem. Otpornost na novije inhibitore polimeraze Entecavir i Tenofovir je značajno niža. Virus hepatitisa C uzrokuje krioglobulinemiju i druge imunski složene oblike GN. Renalne manifestacije su obično udružene sa dugotrajnom HCV infekcijom. Glomerularno oboljenje HCV češće je kod odraslih muškaraca i često dovodi do hronične renalne insuficijencije. Prva linija lečenja kod bolesnika sa blagim do umerenim kliničkim i histološkim oštećenjem bubrega jeste antivirusna terapija sa peginterferon alfa 2a i ribavirinom. U slučaju teškog krioglobulinemijsko GN nefritičnog sindroma povezanog sa HCV, nefritičnog sindroma i/ili progresivne renalne disfunkcije, visokog ukupnog dejstva glomerulonefritisa na svetlosnom mikroskopu, početno lečenje bi se sastojalo od naizmenične administracije antivirusnih i imunosupresivnih supstanci (kortikosteroidi, ciklofosfamidi i razmena plazme ili rituximaba). O lečenju glomerularnog oboljenja povezanog sa HCV još se uvek vode rasprave, a i ne postoji dovoljno eksperimentalnih dokaza o tome. Potrebno je izvesti velika klinička randomizirana i kontrolna ispitivanja kako bi se odredila uputstva za lečenje krioglobulinemijskog glomerulonefritisa povezanog sa  HCV. Acta Medica Medianae 2014;53(1):58-64

 

Ključne reči:: Virus hepatitisa B, virus hepatitisa C, glomerularno oboljenje, antivirusno lečenje