| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Gordana Antuleska-Belčeska

‘’Dimo Narednikot’’ 89/39

Prilep, Macedonia

E-mail: gordana.belceska@yahoo.com

Prikaz bolesnika                                                             

 UDC: 616.136-005.4

 doi:10.5633/amm.2014.0110                        

                             

PRIKAZ BOLESNIKA: PARCIJALNA OKLUZIJA GORNJE MEZENTERIČNE ARTERIJE SA SEGMENTNOM CREVNOM ISHEMIJOM

 

Gordana Antuleska-Belčeska1, Sonja Jovanoska2, Gordana Ljušič1 

 

Opšta Bolnica - Prilep, Prilep, Republika Makedonija 1

Departman Kraljevske Bolnice Derby, Derby, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo2

 

Akutna mezenterijalna vaskularna okluzija predstavlja emboliju ili trombozu mezenterijalnih krvnih sudova. Uzrokuje sliku ileusa, iako nema stvarnog začepljenja crevnog lumena. Mezenterijalna arterijska tromboza najčešče je posledica ateroskleroze. Sama arterija iriguje većinu tankog creva i desne strane debelog creva. Klinička prezentacija je varijabilna, nekad i nespecifična. Može biti dramatična sa anginoznim bolovima u stomaku ili sa manje definisanom simptomatologijom.

Prezentacija slučaja: muškarac star 56 godina primljen je u bolnicu zbog bolova u stomaku u predelu umbilikusa. Bol je počeo dva dana ranije, atipičan u odnosu na fizikalni nalaz. Bol počinje periumbilikalno. Ovaj bol se ne širi, niti je bio postprandijalan. Posle prijema, sledila su još dva napada dijarealnih stolica bez prisustva krvi i sluzi. Nije bilo istorije urinarnih simptoma, groznice, niti gubitka telesne težine. Bolesnik je bio na antihipertenzivnoj terapiji beta blokatorom. Nije imao operacije i alergijske reakcije, niti posebne navike. Pregled je isključio postojanje aritmije i srčane insuficijencije, uz prisutnu distenziju trbuha. Crevna peristaltika je bila prisutna, ali znatno oslabljena. Nativna radiografija abdomena bila je uredna. Ultrazvučni pregled je pokazao izrazitu distenziju kolona, oslabljenu peristaltiku, kao i edem tenkocrevnih vijuga. MSCT angiografija abdomena pokazala je parcijalnu okluziju proksimalnog dela gornje mezenterične arterije sa umerenom distenzijom i zadebljenjem zida distalnog ileuma, cekuma i dela ascendentnog kolona.

Kod mezenterijalne okluzije CT angiografija je zlatni standard, jer rutinski CT pregled ne može uvek dokazati fokalnu okluziju mezenterijalnih krvnih sudova. Brža dijagnoza ostaje jedini pouzdan način za smanjenje morbiditeta i mortaliteta od ovog entiteta. Acta Medica Medianae 2014;53(1):53-57.

 

Ključne reči: akutna mesenterijalna okluzija, angiografija, crevna ishemija