| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ivan Golubović

Klinika za Ortopediju i Traumatologiju

Klinički Centar Niš

Bul. Zorana Đinđića 48

18000 Niš

Serbia

E-mail: golubowici@gmail.com

Prikaz bolesnika                                                              

                                                                                                             

UDC: 616.001.5:617.58:615.477.2

doi:10.5633/amm.2014.0107

                                                      

KONKVASANTNA  POVREDA NATKOLENICE I  POTKOLENICE  FREZOM SA OTVORENIM PRELOMOM POTKOLENICE

 

Ivan Golubović1, Predrag Stojiljković1, Zoran Golubović1, Stevica Jeremić1, Milan Radojković3,  Goran Stevanović3, Stevo Najman3, Dragan Mihailović3, Slađana Petrović2, Zoran Radovanović3, Sonja Stamenić1, Saša Stojanović1, Marija Trenkić Bozinovic3, Lazar Lazović2, Vladimir Živković1, Aleksandar Tasić2, Miroslav Trajanović4

 

Klinika za Ortopediju i Traumatologiju, Klinički Centar Niš, Srbija1

Institut za Radiologiju, Klinički Centar Niš, Srbija2 

Medicinski Fakultet u Nišu, Srbija 3

Mašinski Fakultet Nišu, Srbija4

 

Bolesnik  S.B., star 71 godinu, primljen je na Kliniku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KC u Nišu zbog konkvasantne povrede desne potkolenice i natkolenice. Prilikom obavljanja poljoprivrednih poslova, ubacio je frezu u rikverc i ona je promenila smer kretanja, podvukla se ispod njega i teško ga povredila. Pri prijemu, kod bolesnika je registrovana konkvasantna povreda desne potkolenice i natkolenice sa velikom ranom na prednjoj medijalnoj strani desne natkolenice i medijalnoj strani desne potkolenice. Meka tkiva i koštano tkivo potkolenice i natkolenice bila su veoma zaprljani delovima zemlje i odeće. Urađeno je obilno ispiranje svih delova povređene potkolenice i natkolenice i odstranjivanje delova zemlje i odeće. Urađen je detaljan debridman oštećenih tkiva natkolenice i  potkolenice. Otvoreni prelom potkolenice  u proksimalnoj trećini nakon primarne obrade rane otvorenog preloma stabilizovan je spoljnim skeletnim fiksatorom sa dva klina u proksimalni fragment i dva klina u distalni fragment. Defekt mekih tkiva zbrinut je od strane specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije. Bolesniku je ordinirana antitetanusna zaštita, antibiotska terapija (Amp. Azaran a 2,0g/ 24h, Amp. Amicacin a 1g/24h i Amp. Orvagila a 500mg/8h), kao i Amp. Fraxiaparine 0,6 mg u prevenciji duboke venske tromboze i tromboembolije pluća. Po saniranju rana mekih tkiva, bolesnik je uključen u fizikalnu terapiju. Zbog infekcije oko proksimalnih klinova spoljnog skeletnog fiksatora, nakon tri meseca od povrede i operativnog zahvata, spoljni skeletni fiksator je odstranjen, a lečenje nastavljeno funkcionalnim gipsom po Saremientu, što je dovelo do zarastanja otvorenog preloma potkolenice. Acta Medica Medianae 2014;53(1):34-41.

 

Ključne reči: konkvasantna povreda noge frezom, otvoreni prelom potkolenice, primarna obrada rane, spoljna skeletna fiksacija