| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Jadranka Odović

Farmaceutski Fakultet

Departman za analitičku hemiju

Vojvode Stepe 450

11221 Beograd, Srbija

E-mail: jodovic@pharmacy.bg.ac.rs

Originalni rad                                                              

 UDK: 615.363

doi:10.5633/amm.2014.0104

 

IN SILICO PROCENA VEZIVANJA ZA PROTEINE PLAZME ANTAGONISTA RECEPTORA ANGIOTENZINA II PRIMENOM IZRAČUNATIH MOLEKULSKIH DESKRIPTORA

 

Jadranka Odović1, Jasna Trbojević-Stanković2

 

Univerzitet u Beogradu Farmaceutski Fakultet Departman za Analitičku Hemiju, Srbija1

Klinički Centar "Dr Dragiša Mišović", Klinika za Urologiju, Departman za Hemodijalizu, Beograd, Srbija2

 

 

 

Ispitivanje novih farmakološki aktivnih supstanci i modeliranje lekova dovelo je do neophodnosti predviđanja osobina leka. Cilj istraživanja bio je da se uporede izračunati molekulski deskriptori sedam antagonista receptora angiotenzina II (ARBs), (eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan) sa dostupnim podacima njihovog vezivanja za proteine plazme (PPB). Molekulski deskriptori ispitivanih ARBs izračunati su korišćenjem softverskih paketa Molinspiration Depiction Software i Virtual Computational Chemistry Laboratory. Ispitane su korelacije između izračunatih deskriptora i vrednosti vezivanja za proteine plazme odabranih lekova. Niske vrednosti korelacije (R2<0,20) dobijene su poređenjem vrednosti PPB i izračunatih molekulskih deskriptora (logP vrednosti, logS vrednosti, vrednosti Vol, molekulske mase Mr i vrednosti polarne površine molekula PSA). U sledećoj fazi istraživanja, primenom višestruke regresione analize (MLR), ispitana je zavisnost PPB podataka od dva različita molekulska deskriptora kao nezavisnih promenljivih. Najbolja korelacija (R2=0,70 i P<0,05) uspostavljena je između PPB podataka i molekulske mase, uz dodatak vrednosti Vol kao nezavisnih promenljivih. Mogućnost primene izračunatih molekulskih deskriptora u proceni vrednosti vezivanja ispitivanih lekova za proteine plazme od velikog je značaja za razvoj i ispitivanje novih lekova. Acta Medica Medianae 2014;53(1):19-24.

 

Ključne reči: molekulski deskriptori, ARBs, vezivanje za proteine plazme