| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nenad Ilić

Medicinski fakultet u Nišu

Bulevar Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: nilic973@gmail.com

Originalni rad                                                                                                                                                                                           

 UDC: 616.61-089.843-06

 doi:10.5633/amm.2014.0106

                                                      

POVEZANOST RANIH VASKULARNIH POSTTRANSPLANTACIONIH KOMPLIKACIJA SA VRSTOM I STAROŠĆU DONORA BUBREGA I RECIPIJENATA

 

Nenad Ilić1,2, Milan Jovanović1,2, Dragoslav Basić1,3, Miroslav Stojanović1,4, Goran Stanojević1,4, Zoran Damnjanović2

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Vaskularna hirurgija, Klinički centar  Niš, Srbija2

Urološka klinika, Klinički centar  Niš, Srbija3

Hirurška klinika, Klinički centar  Niš, Srbija4

 

Transplantacija bubrega je metoda izbora u lečenju terminalne bubrežne insuficijencije koja omogućava bolesnicima povratak zdravom, produktivnom načinu životu. Danas se bubreg transplantira od živog srodnog donora i sve češće od kadavera. Najvažnije rane postoperativne vaskularne komplikacije pri transplantaciji bubrega su: tromboza renalne arterije, tromboza renalne vene i hemoragija. Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi povezanost ranih vaskularnih posttransplantacionih komplikacija sa vrstom i starošću donora bubrega i recipijenata. Istraživanje je izvršeno na 43 bolesnika, kojima je urađena transplantacija bubrega na Klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu, u periodu od 2009. do 2012. godine. Nije bilo statistički značajne rezlike između živih donora i kadavera (p<0.5) u pogledu ranih vaskularnih komplikacija. Razlika u zastupljenosti vaskularnih komplikacija u odnosu na starost statistički pokazuje značajno češću pojavu komplikacija kada su donori osobe starije od 60 godina (p<0.05), a recipijenti stariji od 40 godina (p<0.05). Vrsta donora bubrega nije povezana sa učestalošću ranih vaskularnih komplikacija. Rane posttransplantacione vaskularne komplikacije češće se javljaju kod bubrežnih recipijenata starijih od 40 godina i donora starijih od 60 godina. Acta Medica Medianae 2014;53(1):28-33.

 

Ključne reči: rane vaskularne komplikacije, starost, transplantacija bubrega, vrsta donora